Kosmologie

Temná hmota a temná energie

05.04.2015 08:58
Odhalování jejich tajemství je nelehkým úkolem. Až se to lidstvu podaří, dopátrají se možná konečného osudu vesmíru. Americký dokumentární cyklus Po tisíce let jsme pozorovali noční oblohu a věřili, že zářící objekty představují vše, co...

Temná hmota

20.09.2014 09:07
Temná hmota je označení hypotetické formy hmoty. Její existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi některými skutečně pozorovanými a vypočítanými hodnotami. O povaze temné hmoty existuje množství teorií, většina z nich se shoduje na faktu, že temnou...

První důkaz gravitačních vln ve vesmíru

02.07.2014 10:52
Antarktický astrofyzikální experiment BICEP2 zaznamenal neobvykle podrobné svědectví o vývoji hmoty ve vesmíru krátce po Velkém třesku. Nové měření v oblasti tzv. reliktního mikrovlnného záření svědčí o tom, že ve vesmíru určitě proběhlo prudké...

Vlastnosti Higgsova bosonu jsou možná spojeny s existencí našeho vesmíru

29.06.2014 10:45
Nedávné měření úhlového rozložení polarizace kosmického mikrovlnného reliktního záření, které se uskutečnilo v rámci antarktického experimentu BICEP2, poskytlo teoretickým kosmologům nová data pro jejich modely vzniku vesmíru. Podle nich je možné,...

Náš vesmír je jedním z mnoha, naznačují nové důkazy

28.06.2014 10:44
Z analýzy dat shromážděných z Planckova teleskopu získali atronomové důkazy o působení jiných vesmírů. Jejich existence se zatím předpokládala pouze teoreticky. Prvními důkazy jsou podle odborníků anomálie, které zřejmě vyvolává působení...

Primární červí díry v centrech galaxií?

22.06.2014 10:44
Dva astrofyzikové, pracující na čínské Univerzitě Fudan v Šanghaji, rozpoutali diskusi o tom, zda jsou supermasivní černé díry, tvořící jádra galaxií, “obyčejnými černými děrami” nebo spíše ústími tzv. primárních červích děr, které představují...

Černé díra a některé fyzikální jevy

03.05.2014 14:12
Hlavním aspektem existence černých děr je skutečnost, že je časoprostor zakřivován přítomností hmoty, což se shoduje se základními principy obecné relativity. Nejpozoruhodnější vlastností černých děr je ta, že jsou důsledkem zakřivení časoprostoru v...

Horizont událostí

01.05.2014 14:09
Horizont událostí je plocha v prostoročasu, která pro daného pozorovatele vymezuje oblast, ze které ho nemůže dosáhnout žádné elektromagnetické záření (světlo). Typickým příkladem horizontu událostí je hranice černé díry – úniková rychlost je na ní...

Vznik a vývoj vesmíru stručně

05.04.2014 13:49
Vznikem a vývojem vesmíru se zabývá věda zvaná kosmologie. Během staletí lidského poznání se pohled na vesmír a jeho vývoj neustále měnil a je tomu tak stále. Dnes nejuznávanější teorie, která je pozorováním nejpodloženější je takzvaný standardní...

Existence černých děr

16.03.2014 14:05
Obecná relativita (podobně jako jiné teorie gravitace) nejen tvrdí, že černé díry mohou existovat, ale ve skutečnosti přímo předpovídá, že vznikají přirozeně. Existuje několik modelů vzniku černé díry: Gravitační kolaps Hmota se gravitačně zhroutí...
Záznamy: 1 - 10 ze 28
1 | 2 | 3 >>

Kosmologie

 

Kosmologie (z řeckého κοσμολογία nauka o světě) je odvětvím, které se zabývá vesmírem jako celkem. Předmětem studia kosmologie je vznik, vývoj a budoucí osud vesmíru. Věnuje se jí filozofie, teologie a fyzikální kosmologie. Fyzikální kosmologie využívá poznatků několika fyzikálních oborů. Nejčastěji je to obecná teorie relativity, astronomie, astrofyzika, částicová a atomová fyzika.

První popisy představ o světě pocházejí z Číny z 3. tisíciletí př. n. l. (Kniha proměn), z Babylóna (Enúma eliš) a předjónského období (Hésiodova Theogonia). Je možné, že Babylónské mýty měly pak mj. vliv na další mytologické představy, mezi nimi též na biblickou představu obsaženou v knize Genesis.

Rané kosmologie měly především mýtický charakter, ale už předsókratičtí filozofové začali vznik světa zkoumat kriticky (Thalés z Milétu, Anaximandros). Stejným směrem se ubírá i myšlení Démokritovo a Anaxagorovo. Důležitého posunu dějiny kosmologie nabraly s prvním doloženým systémem, který nestavěl Zemi do středu vesmíru a který jí dával kulový tvar – ten pochází od Filolaa, žáka Pýthagorova, z 5. nebo 4. století př. n. l.

Kosmologie vytváří modely vesmíru, jimiž se snaží popsat jevy, které pozorujeme nejen v okolí naší sluneční soustavy, ale také procesy, které vedly k utváření větších vesmírných útvarů (galaxie a jejich kupy apod.). Tyto modely obvykle popisují vesmír, který se vyvíjí a neustále mění. Kosmologové pak ve spolupráci s astronomy a astrofyziky hledají experimentální potvrzení (verifikaci) nebo vyvrácení daného kosmologického modelu na základě porovnání předpovědí daného modelu s experimentálními daty.

Většina současných modelů vychází z tzv. kosmologického principu (někdy též z Koperníkova principu). Na základě této hypotézy se předpokládá, že ve všech bodech vesmíru platí stejné fyzikální zákony. Tato hypotéza umožňuje také zavést předpoklad o homogenitě a izotropii vesmíru (v dostatečně velkých měřítkách)..