Vondrák Jan

Vondrák Jan

GC76824

12. 9. 1940
astronom

 

RNDr. Jan Vondrák, DrSc., dr. h. c. je významný český astronom, bývalý předseda České astronomické společnosti.
V roce 1962 absolvoval zeměměřické studium na ČVUT v Praze a po promoci nastoupil do astronomického oddílu bývalého Geodetického a topografického ústavu (GTÚ). O dva roky později přešel do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK), kde působil na observatoři Pecný v Ondřejově. Od r. 1977 je vědeckým pracovníkem Astronomického ústavu AV ČR (ASÚ) v Praze.
Je významným členem několika mezinárodních vědeckých společností a pracovních skupin, např. Mezinárodní astronomické unie (IAU) a Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální (IUGG). Byl vedoucím oddělení dynamiky sluneční soustavy ASÚ později oddělení dynamické astronomie téhož ústavu. V roce 1983 absolvoval stáž v Bureau International de l´Heure v Paříži a v roce 1989 studijní pobyt v oddělení časové služby a zemské rotace na U. S. Naval Observatory ve Washingtonu D. C. V letech 1991–92 pracoval na Observatoire de Paris. Získané zkušenosti a kontakty bohatě využívá ve své vědecké i organizační činnosti. V letech 1998–2004 byl dr. Vondrák předsedou Českého národního komitétu astronomického, 2001 až 2004 předsedal řídící radě mezinárodní organizace pro sledování rotace Země IERS. Od roku 2003 byl vicepresidentem I. divize IAU (Fundamental Astronomy) a od valného shromáždění IAU v Praze v roce 2006 zastává jako první český astronom v historii funkci předsedy I. vědecké divize IAU.
Jeho vědecká a publikační činnost je velmi rozsáhlá. Stal se spoluzakladatelem vědního oboru kosmické geodézie. Publikoval více než 180 původních prací. Zabýval se v nich především numerickým určováním parametrů zemské rotace, teoretickým studiem pohybu Měsíce a rotační dynamikou Země. Má významný podíl na vývoji nového modelu originálního českého astrometrického přístroje cirkumzenitálu.
Jeho jméno dostala planetka (35356) Vondrák.

 

 

Podklady

 

Ing. Jan Vondrák, DrSc., dr.h.c. se narodil 12. září 1940. Roku 1962 absolovoval zeměměřické studium na ČVUT v Praze a po promoci nastoupil do astronomického oddílu bývalého Geodetického a topografického ústavu (GTÚ). Roku 1964 přešel do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK), kde působil na observatoři Pecný v Ondřejově. Od r. 1977 je vědeckým pracovníkem Astronomického ústavu ČSAV, resp. AV ČR (ASÚ) v Praze. Kandidátskou práci z geodetické astronomie obhájil roku 1973, doktorskou disertaci v r. 1985.

Je významným členem několika mezinárodních vědeckých společností a pracovních skupin, např. Mezinárodní astronomické unie (IAU) a Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální (IUGG), byl členem komise přírodních věd Grantové agentury ČR. Je místopředsedou Dozorčí rady ASÚ. Byl členem vědeckých rad Astronomického ústavu AV ČR,  stavební fakulty ČVUT a VÚGTK a byl také byl předsedou Českého národního astronomického komitétu.

V letech 1991-94 byl vedoucím oddělení dynamiky sluneční soustavy ASÚ a od roku 1994 do 2000 vedl reorganizované oddělení dynamické astronomie téhož ústavu. Od roku 2000 byl zástupcem ředitele Astronomického ústavu AV ČR pro zahraniční styky. I když oficiálně odešel do důchodu v roce 2005, je na ústavu stále zaměstnán na částečný úvazek a nepolevuje ve své vědecké i organizační činnosti.

Jeho vědecká a publikační činnost je velmi rozsáhlá. Stal se spoluzakladatelem vědního oboru kosmické geodézie. Publikoval více než 180 původních prací (práce z posledních 16 let jsou uvedeny v příloze na závěr tohoto tiskového prohlášení), které byly alespoň 400krát citovány v impaktovaných mezinárodních časopisech.

Ve své vědecké práci se zabýval především numerickým určováním parametrů zemské rotace, teoretickým studiem pohybu Měsíce a rotační dynamiky Země (slapové a rotační deformace, planetární vlivy na parametry precese a nutace Země, atmosférické vlivy na pohyb pólu a rychlost zemské rotace). Věnuje se také problematice kombinace určování parametrů rotace Země klasickými astrometrickými a moderními kosmickými metodami a výpočtu astronomických efemerid. Je autorem originálního digitálního filtru pro zpracování rozličných astronomických pozorování a má významný podíl na vývoji nového modelu originálního českého astrometrického přístroje cirkumzenitál.

Od roku 1981 je členem redakční rady české Hvězdářské ročenky, pro kterou převzal od prof. Vladimíra Gutha zajišťování veškerých výpočtů. Postupně nahradil pracné ruční metody moderní elektronickou výpočetní technikou.  Je místopředsedou  Zákrytové a astrometrické sekce České astronomické společnosti  .
V roce 1983 absolvoval tříměsíční stáž v Bureau International de l´Heure v Paříži a v roce 1989 stejně dlouhý studijní pobyt v oddělení časové služby a zemské rotace U.S. Naval Observatory  ve Washingtonu D.C. V letech 1991-2 pracoval půl roku na Observatoire de Paris. Získané zkušenosti a kontakty bohatě využívá ve své vědecké  i  organizační  činnosti.  Aktivně  se  účastní a spoluorganizuje nespočetné řady odborných zasedání, seminářů, konferencí a kongresů.

V letech 1992-1997 byl hlavním řešitelem a vedoucím týmu pro novou redukci astronomických pozorování z období 1899-1992 v systému katalogu HIPPARCOS. Je hlavně jeho zásluhou, že za tuto práci dostal kolektiv řešitelů Cenu Akademie věd ČR  v roce 2000. Byl také členem mezinárodního kolektivu, který získal v roce 2003 prestižní Descartesovu cenu Evropské komise za studium problematiky souřadných systémů, umožňujících přesné sledování zemské nutace. O tento výzkum se opírají moderní družicové navigační systémy. Finanční odměna byla použita na podporu projektů mladých pracovníků v oboru.

V letech 1998-2004 byl Dr. Vondrák předsedou Českého národního komitétu  astronomického, 2001-2004 předsedal řídící radě mezinárodní organizace pro sledování rotace Země IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service). Od roku 2003 byl vicepresidentem I. divize IAU  (Fundamental Astronomy) a od loňského valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze (na jehož organizaci se významně podílel) zastává jako první český astronom v historii funkci předsedy I. vědecké divize IAU.

Jan Vondrák je jedním z nemnoha našich odborníků, kteří za svou vědeckou prací získali zasloužené  uznání  vědecké  veřejnosti  a  přitom  aktivně  spolupracují  i  s  amatérskými zájemci o astronomii, zejména pak prostřednictvím svého členství v České astronomické společnosti. Nikdy se nezpronevěřil svému oblíbenému heslu: žít a nechat žít.

Po Janu Vondrákovi je pojmenovaná planetka (35356) Vondrák.

Jan Vondrák od roku 2010 vykonává funkci předsedy České astronomické společnosti.

V roce 2011 Jan Vondrák v Cassiniho sále Pařížské observatoře obdržel čestný doktorát.

 

Nušlova cena 2007
Nušlova cena za rok 2006 byla Janu Vondrákovi předána 8. prosince 2007 v Zrcadlové kapli Národní knihovny v Praze u příležitosti oslyvy 90. výročí České astronomické společnosti. Laureát při přednesl přednášku nazvanou Precese a nutace: včera, dnes a zítra.