SMPH - Společnost pro meziplanetární hmotu

SMPH - Společnost pro meziplanetární hmotu

Profil na astro.cz / Stránky sekce / Zpravodaj - archiv

 

O meteorické sekci a sekci meziplanetární hmoty ČAS

Miroslav Šulc
 
      Sekce ČAS byly založeny po restauraci ČAS na začátku 60. let. (Mezi r. 1956 až 1959 byla ČAS „umrtvena“.)1 Na 2. Celostátním sjezdu ČAS v březnu 1963 konstatoval Vojtěch Letfus, že činnost odborných sekcí byla zatím neuspokojivá. Status sekcí byl tehdy takový, že je ustavovalo předsednictvo ÚV ČAS (pokud ne ÚV ČAS) . Tento vrcholný orgán jmenoval předsedu sekce, asi také předsednictvo; členská základna byla ustanovována patrně velmi neformálním způsobem, zpočátku byla nečetná. Jednou ze sekcí byla sekce meteorická, neboť meteorická astronomie měla v ČSSR (resp. ČSR) dlouhou tradici. Statut sekcí byl znovu definován Organizačním řádem ČAS při ČSAV v § 24 (publikovaném v Kosmických rozhledech 1974, v č. 2-3).

      Po restauraci ČAS se stal  předsedou  její meteorické sekce  Zdeněk  Kvíz. Členy předsednictva byli pravděpodobně m.j. Luboš Kohoutek, Jiří Grygar, Vladimír  Guth,  Zdeněk Ceplecha, Radim Šimon, asi také Ján Štohl  za SAS.  MS ČAS ve spolupráci s jinými institucemi (především hvězdárnami) organizovala meteorické expedice; v 60. letech to byla PRATUREX v r. 1960 u Piešťan (určování výšek teleskopických meteorů, pozorování různými přístroji a další astronomické programy), BEŠEFEX r. 1961 na Bezovci (vizuální pozorování metodou  nezávislého počítání, pozorování různými přístroji) EXPO 62 v r. 1962 v Ondřejově (souběžná pozorování optická a radiolelektrická), COLOREX v r. 1963 na Bezovci (určování barevných indexů meteorů), PRAVEX v r. 1964 u Bezovce (metoda nezávislého počítání), PSYCHEX v r. 1965 na Javořině v Bílých Karpatech ( optická pozorování v zenitu, výzkum fyziologie zraku) a HABEŠVEX v r. 1966 na 4 stanicích v západním Slovensku (určování výšek teleskopických meteorů). Ve vedení expedic se střídali L. Kohoutek (v letech 1960,  1962, 1963,  1966)  se Z. Kvízem (v letech 1961, 1964, 1965), přičemž se na vedení podílel J. Grygar (v letech 1962, 1963), Zdeňka Plavcová ( roku 1962)  aj. Uvedené expedice byly celostátní. Také se konaly menší expedice lokální povahy, s různou úspěšností. (Kromě toho se konaly expedice organizované výlučně lidovými hvězdárnami, z nich nejvýznamnějšími byly expedice v Úpici, jichž se členové MS ČAS také účastnili.) Tato řada celostátních expedic byla přerušena v r. 1967, kdy se v Praze konal kongres Mezinárodní astronomické unie (IAU).

       Pořádání mohutných expedic, na nichž počet účastníků se někdy blížil až stovce, bylo umožněno spolupořadatelem Osvětovým ústavem v Praze (zastoupeném paní - ač správněji soudružkou  - Danou  Kohoutkovou). V důsledku toho byly na nich ovšem vyžadovány osvětové přednášky, naštěstí na astronomická témata; jen v r. 1960 jsme se nevyhnuli poslechu přednášky protináboženské. 

       V r. 1967 byl jako nejlepší člen– amatér  MS ČAS za rok 1965 jmenován in memoriam Petr Brlka. (P. Brlka byl předseda MS OLH v Brně, který zahynul v lavině ve Vysokých Tatrách 21. března 1966). Od r. 1968 (vždy za uplynulý rok) byla vypisována z iniciativy J. Grygara Brlkova cena. Do r. 1987, kdy byla udělena naposledy,  ji obdrželo celkem 19 členů MS ČAS. Později byla vystřídána cenou Z. Kvíze (zemřel 21. 8. 1993 v Austrálii). Za práci v oboru meziplanetární hmoty ji obdrželo 6 členů ČAS.

        Další celostátní expedicí, pod vedením L. Kohoutka a Z. Plavcové, byla PRŮHONEX v r. 1968 na stanicích Ondřejov a Průhonice, jejímž programem bylo souběžné vizuální, teleskopické a radioelektrické pozorování meteorů. Tuto nadějnou expedici přervala invaze vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna. Bylo vyloučeno provozovat radar (potenciální vojenský cíl; ostatně to byl původně vojenský radar Freya); pozorovatelé z Průhonic byli odvezeni do Ondřejova, odkud postupně všichni odjížděli domů. Někteří účastníci expedice psali po okolí na silnice protiokupační texty.

       V důsledku okupace ČSSR odcestovali do zahraničí dva protagonisté meteorické astronomie Z. Kvíz (do Austrálie) a L. Kohoutek (do SRN); druhému se podařilo trvalý pobyt v SRN legalizovat. V důsledku toho se nepodařilo zpracovat pozorování z velmi sofistikované expedice PSYCHEX; jen psychologické pokusy zpracoval Jaroslav Křivohlavý. Ohroženo bylo i zpracování pozorování z exp. HABEŠVEX 2 .

       Po odchodu uvedených vědců byl předsedou MS ČAS jmenován J. Štohl  z SAS. Ten však, pokud  je mi známo, v r. 1969 předsednictvo MS ČAS nesvolal (snad v důsledku politické situace) a neučinil tak ani v r. 1970, na což reagoval tajemník ČAS Jindřich Bělovský oznámením, že MS ČAS v tomto roce expedici neuspořádá. To  zapříčinilo dvě události: Především V. Znojil, který  byl členem MS ČAS, uspořádal dvoustaniční expedici REFLEX (1970), i když nikoliv jménem MS ČAS nýbrž MS HaP Brno. Druhým důsledkem bylo, že člen MS ČAS Miroslav Šulc podal předsednictvu ÚV ČAS velmi ostrý protest proti nečinnosti J. Štohla, na což reagoval J. Grygar návrhem, aby rebelant byl jmenován předsedou MS ČAS, což bylo akceptováno. J. Štohl pak již v předsednictvu nebyl, patrně v něm zůstal V. Guth, Z. Ceplecha (později se členství vzdal), J. Grygar, M. Šimek, R. Šimon, a V. Znojil. V pozdějších dobách byli členy obměňovaného předsednictva m.j. Zdeněk Štorek, Tomáš Stařecký, Vladimír Homola. V. Znojil se stal hlavním organizátorem téměř všech následujících expedic, jejich řada byla ukončena 1984; zda se na všech podílela také ČAS není jisté.

        Nový předseda MS ČAS  (s výrazně byrokratickými sklony) důsledně svolával schůze předsednictva a evidoval členy sekce, jejichž počet se pohyboval kolem 50 ; jmenné seznamy pravidelně rozesílal všem členům, aby umožnil navazování vzájemných kontaktů, což se ale dělo pravděpodobně málo; evidence o tom není.

       Mimořádné schopnosti Vladimíra Znojila  umožnily uspořádání dvou „radarových“ expedic RAPONDEX (1972) a PORADEX (1973), pořádaných jako dvojstaniční (bylo nutno určovat výšky meteorů pro identifikaci s radarovými záznamy); jednou ze stanic byl ovšem Ondřejov3.

       Zpracování pozorování bylo velmi náročné, konáno bylo pod hlavičkou MS HaP Brno a MS ČAS, i když personálního rozdílu nebylo. Členové MS LH Brno děrovali dálnopisné děrné pásky a kontrolovali jejich obsah, členové MS ČAS je nahrávali do počítače Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV (Jan Kučera) a tvořili programy pro zpracování (V. Znojil); počítač byl poskytován bezplatně, neboť ČAS byla společností organizovanou při ČSAV. Velmi obtížnou práci zpracování filmového záznamu z radaru odvedl Čestmír Greger. Poněvadž tvorba počítačového programu, založeného na vektorové algebře, spočívala totálně na bedrech V. Znojila, byla poslední ze 3 prací věnovaných této tématice publikována v Bull. Astr. Inst. Czech. až v r. 1985.

      PORADEX byla poslední expedicí, na které se MS ČAS podílela formálně jako organizátor (ještě také s AsÚ ČSAV -  M. Šimek). Všechny další expedice byly organizovány jinými institucemi. Čímž není řečeno, že se na nich členové MS ČAS nepodíleli. Brněnská hvězdárna uspořádala expedici naposledy v r. 1984.

       Pozorovací metody se během let měnily. Vizuální a teleskopická pozorování byla založena buď na metodě nezávislého počítání, propracované Z. Kvízem, jejímž účelem bylo stanovení strmosti luminozitní funkce meteorů, nebo na zakreslování meteorů za účelem určení výšek teleskopických meteorů, což byl program L. Kohoutka, později za účelem nalézání slabých meteorických rojů – program V. Znojila.

       Dalším druhem aktivity MS ČAS bylo pořádání celostátních meteorických konferencí, později přejmenovaných na celostátní meteorické semináře. Tyto akce konala MS ČAS ve spolupráci s hvězdárnami  v Brně (v letech 1961 – 1963, 1965)  a ve Veselí na Moravě (v letech 1964, 1966-1967). Přednášeli na nich Z. Ceplecha, J. Grygar, V.Guth, A. Hajduk, L. Kohoutek,  Z. Kvíz, J. Kvízová,  J. Mikušek, V. Mlejnek, G. Onsorge, Z. Plavcová,  J. Rajchl, J. Rykrová,  M. Šimek, J. Štohl,  M. Šulc, V. Topinka, V. Znojil, F. Žďárský.

       Okupace sovětskou armádou přerušila konání seminářů, další se konaly až od r. 1971 ve spolupráci s brněnskou hvězdárnou na základě dohody, že se tato bude v organizování seminářů s MS ČAS střídat (při spoluúčasti obou). MS ČAS tedy uspořádala semináře v letech 1972, 1974, 1977, 1978 (v tomto případě na Slovensku ve spolupráci s hvězdárnou v Banské Bystrici), 1979 - 1982 4. V r. 1975 se celostátní meteorický seminář nekonal. Přednášeli na nich J. Beran, V. Bílek, Z. Ceplecha J. Grygar, V. Guth,  A. Hajduk,  V. Homola, J. Humeňanský, M. Jirků,  I. Kapišinský, J. Kučera, J. Mazurkiewicz, Z. Mikulášek, V. Mlejnek, D. Očenáš, L. Ondra, V. Padevět, P. Pecina, V. Porubčan, P. Příhoda,   J. Rajchl, T. Stařecký, P. Šaloun, J. Šilhán, M. Šimek, J. Štohl, Z. Štorek, M. Šulc, V. Vanýsek, M. Zajdák, P. Zimnikoval, M. Znášik, V. Znojil, J. Žizka, další referenti podávali hlášení o činnosti skupin.

      O obnovení pořádání celostátních konferencí z meteorické astronomie se pokusili Slováci v r. 1987, konala se v Ulance. Češi se jí zúčastnili, ale akcí SMPH ČAS nebyla.

      28. 9. 1978  z podnětu  předsednictva ÚV ČAS se sešla „komise pro aktivisaci sekcí“ve složení J. Grygar, Z. Pokorný a M. Šulc, která podala návrh na oživení činnosti sekcí (usnesení komise je k dispozici)5.  
       Koncem 70. Let podal J. Grygar návrh, aby sekce vydaly publikace o současném stavu astronomického vědění v jejich oboru působnosti. Jak to akceptovaly jiné sekce, mi není známo, MS v tomto pod vedením P. Peciny z oddělení  meziplanetární hmoty AsÚ ČSAV, došla „nejdále“, nicméně projekt zhavaroval, neboť potenciální autoři příspěvků do publikace nenalezli shodu v koncepci. Na tuto skutečnost reagoval M. Šulc odstoupením z funkce předsedy MS ČAS, uvázal se do ní V. Znojil.

       Do činnosti sekcí velmi zasáhla ČSAV, když vydala nové stanovy závazné pro všechny vědecké společnosti při ČSAV, tyto stanovy povinně akceptovala ČAS při ČSAV na mimořádném sjezdu konaném v prosinci 1982 na brněnské hvězdárně. Pro činnost sekcí měla základní význam skutečnost, že jejich (nově definované) výbory byly orgány nikoliv jmenované, ale volené plénem sekcí. Ve výborech byla ustanovena m.j,. funkce „vědeckého tajemníka“, kromě tradičních funkcí předseda, místopředseda, hospodář (ten ale dříve v předsednictvu sekcí nebyl, neboť tyto  nemohly samostatně hospodařit). Pro MS to závažné důsledky  nemělo, měla totiž naprosto jasně určenou členskou základnu, takže uspořádání voleb nebylo problémem6 .

       Poté,  co V. Znojil publikoval výsledky z radarových expedic,  určil výšky teleskopických meteorů a hlavně objevil větší počet slabých meteorických rojů, neměl už další program, pročež inicioval změnu programu  meteorické sekce a vyžádal její přeměnu na sekci meziplanetární hmoty, ke které došlo kolem r. 1991. Předmětem zájmu se staly tudíž  navíc  komety a planetky.  Vyloženým odborníkem na planetky se stal Petr Pravec.

      MS ČAS, později SMPH ČAS, vykazovala také ediční činnost. Kromě edice Zpravodaje od r. 1991 V. Znojilem ( Zpravodaj vycházel průměrně 14x ročně a přinášel velmi aktuální zprávy) to byla ve spolupráci s HaP MK Brno reedice Gnómonického atlasu A. Vrátníka z rukou Zdeňka Mikuláška a Jana Hollana, do něhož jmenovaní vepsali hvězdné velikosti hvězd, na což následovala edice nového „Gnómonického atlasu Brno 2000,0“, jehož autorem byl V. Znojil. Ten v r. 1993 vydal také Návod na pozorování meteorů v rozsahu cca 80 stran.

       SMPH ČAS pro své členy stanovila příspěvky ve výši 100 Kč, resp. 75 Kč pro „nevýdělečné“ členy).

       Za dobu existence MS, resp. SMPH ČAS, vyprodukovali členové mnoho desítek článků a prací,  které vycházely v Bull. Astr. Inst. Czech, Kosmických rohledech, Pracích Hvězdárny a planetária MK Brno, Říši hvězd, Sborníku OLH Brno, Zprávách HaP MK Brno a přednášek na celostátních seminářích, přednášky pro veřejnost nepočítaje.

       K velmi závažné události došlo v polovině 90. let. Členové SMPH ČAS projevovali velkou nespokojenost s faktem, že vědecké informace, které členové potřebovali pro svá pozorování, docházely s velkým zpožděním, vázla komunikace se sekretariátem ČAS, a co bylo nejhorší, v důsledků předpisů musela SMPH ČAS vždy na konci roku vrátit peníze z pokladny na účet ČAS,  přičemž nové dostala až na jaře následujícího roku, čímž byla činnost SMPH ČAS v zimě každého roku ochromena.
        22. 3. 1993 podal M. Šulc stížnost na špatnou dotaci SMPH ČAS předsedovi HV ČAS J. Grygarovi. Ten v odpovědi  (29. 3. 1993) naznačil možnost či nebezpečí oddělení SMPH od ČAS. M. Šulc nato 30. března zaslal J. Grygarovi analýzu situace v ČAS. Stěžoval si m.j. na to, že V. Znojil financuje  zpravodaj SMPH ČAS z vlastních peněz (stovky Kč ročně)!

       Na schůzi SMPH ČAS konané v polovině března 1995 ve Veselí n. M., svolané za účelem řešení tohoto problému, se referentka PHV ČAS  M. Vykutilová, pověřená vedením činnosti sekcí, nedostavila, čímž se události začaly vyvíjet jednoznačně.

       V. Znojil  následně vyhlásil ve Zpravodaji SMPH anketu s dotazem, zda členové chtějí, aby se SMPH ČAS osamostatnila. Ač byl dotaz formulován jako předběžný průzkum, vyhodnotil V. Znojil (jehož právní vědomí zaostávalo za jeho vědeckými schopnostmi) anketu jako hlasování o právní subjektivitě SMPH a tomto směru začal také jednat. Tento faux pas bohužel unikl M. Šulcovi, který v záležitosti trasnsformace SMPH jednal s K. Halířem v říjnu 1995 a argumentoval neadekvátně.  Společnost pro meziplanetární hmotu,  pro niž již měl V. Znojil vyhotovené stanovy podle  stanov Amatérské prohlídky oblohy, byla jako právní subjekt registrována dne 26. května 1995.  Poněvadž V. Znojil navíc ani neoplýval diplomatickými schopnostmi, nedošlo k transformaci SMPH, nýbrž  k úplné roztržce mezi SMPH  a ČAS, pročež musela SMPH vrátit ČAS přes 12 tis. Kč, jež měla v pokladně. Jako sekce ČAS byla SMPH zrušena ke dni 31. 12 1995 7. Teprve následujícího roku dne 15. 6. 1996 Společnost pro meziplanetární hmotu (členy zakládajícího výboru byli V. Znojil, P. Pravec a M. Šulc) na základě smlouvy s ČAS8  získala mimořádné postavení kolektivního člena ČAS se statutem sekce ČAS, což umožnilo její dotování z prostředků ČAS a šíření informací o SMPH; recipročně SMPH vybírala členské příspěvky ČAS a poskytla členům ČAS slevu na příspěvcích pro SMPH. Přesto v Kosmických rozhledech se činnost SMPH jako sekce ČAS uváděla až od počátku r. 1999.

 

Společnost pro meziplanetární hmotu - Kolektivní člen ČAS se statutem sekce ČAS

     Členy prvního výboru SMPH se statutem sekce ČAS byli Vladimír Znojil (předseda), Petr Pravec (místopředseda), Miroslav Šulc (hospodář) , Jiří Konečný a Jan Kyselý (uvedeno v dopise K. Halířovi ze dne 29. 10. 1995). Počet členů se pohyboval kolem 50. Je zaznamenáno, že v r. 1997 bylo v SMPH kolem 50 členů ČAS, nepočítaje členy, kteří v ČAS nebyli. Pravidelně byl vydáván Zpravodaj SMPH péčí V. Znojila. 

     Přesto, že byla uzavřena smlouva s ČAS, byly potíže s dotováním činnosti SMPH, neboť RVS AV ČR nepřipouštěla  přenechávání finančních prostředků právním subjektům, jak plyne z korespondence z r. 2003. Nicméně je doloženo, že v r. 1998 dostala SMPH 3800Kč, v r. 1999 dotaci 9000 Kč, v r. 2000 dotaci 5000 Kč.  Později se situace podstatně změnila v důsledku změny právního názoru RVS AV ČR. Např. pro rok 2013 byla poskytnuta dotace 22 000 Kč, pro r. 2015 byla dotace 18 000 Kč. Zvláštní dotace 15 000 Kč byla poskytnuta na balónový výstup s kamerami pro sledování meteorů (v rámci projektu CEMENT) v r. 2015.
        Rozpočet sekce byl dost mohutný. Na r. 2011 byly plánovány výdaje 31 800 Kč, dotace 22 000 Kč. Pro rok 2013 se počítalo s obratem 40 000 Kč, požadavek na dotaci byl 25 000 Kč. Pro rok 2015 se počítalo s obratem 46 000 Kč, požadována byla dotace 32 000 Kč. Pro rok 2016 už byl plánován obrat 50 000 Kč, požadována byla dotace 35 000 Kč.

       Nejpozději od  r. 2007 vydávala SMPH tištěné zprávy o činnosti. V r. 2007 byly celkové příjmy pro tento rok 22 798 Kč, výdaje 23 628 Kč.  V r. 2014 byly příjmy 47 026 Kč, výdaje 46 621 Kč. Kromě zůstatku v pokladně a na účtu 20 024 Kč.  Majetek hmotný a nehmotný, kromě Návodů na pozorování  meteorů činil 65 598 Kč, většinou se jednalo o přístrojovou techniku (TV kamery, technika pro pasivní radiolokaci).

       Samozřejmě, SMPH také vybírala příspěvky od členů. Nevýdělečný člen ČAS platil pro r. 2016 příspěvek 70 Kč, výdělečný člen, který nebyl členem ČAS 300 Kč. Později stanovil hospodář rozmezí 160 Kč pro nevýdělečné členy ČAS přes 240 Kč pro výdělečně činné členy ČAS či nečleny ČAS bez výdělku až po 360 Kč pro výdělečné nečleny ČAS.

       Počet členů SMPH byl značný, v r. 2002 jich bylo 83, tento počet klesal, ke konci r. 2015 jen 57, z toho 36 bylo členy ČAS, k 1.1. 2016  jen 56 členů, z toho 35 členů ČAS.

       Na podzim r. 2004 těžce onemocněl V. Znojil a vzdal se funkce předsedy výboru SMPH, na což reagoval místopředseda výboru K. Hornoch rovněž rezignací na funkci. Hospodář výboru M. Šulc pohrozil zastavením pokladních operací, pročež K. Hornoch svou rezignaci odvolal. Novým předsedou výboru SMPH se stal Ivo Míček.

       V r. 2007 měl výbor složení: Předseda I. Míček, místopředseda V. Znojil, hospodář M. Šulc, pověření členové výboru K. Hornoch, J. Koukal, M. Lehký, P. Scheirich, J. Srba (bez pověření), revizoři P. Klásek, J. Černý a O. Pejcha.
 
       V r. 2008 byl předsedou I. Míček, místopředsedou K. Hornoch, hospodářem M. Šulc, členy výboru J. Srba (redaktor Zpravodaje), Pavol. Habuda a M. Lehký. Revizory byli Jakub. Černý, Pavel  Klásek a Karel Pospíšil.

       Na konci r. 2008 zemřel po několika delších nemocech V. Znojil  V r. 2012 byl zvolen výbor SMPH ve složení: předseda Ivo Míček, místopředseda Jakub Černý, hospodář Miroslav Šulc, členové Kamil Hornoch, Jiří Srba, Jakub Koukal, revizoři Pavel Svozil a Jan Novotný.

      V důsledku odstoupení M. Šulce z funkce byl v r. 2016 zvolen výbor ve složení: Předseda Jakub Černý, místopředseda Jakub Koukal, hospodář Josef Nehybka, členové Jiří Srba, Miroslav Šulc, Pavol Habuda, revizoři Pavel Klásek, Jan Novotný, Martin Zima.

     Odborná činnost SMPH byla rozsáhlá9:
  „Organizuje pozorovací kampaně na komety i neobvyklou aktivitu meteorických rojů.
  Pořádá pravidelné semináře se zajímavými příspěvky o výsledcích výzkumu a novinkách v     oblasti MPH.
   Pořádá pozorovací expedice zaměřené na pozorování meteorů a komet na temné obloze.
   Poskytuje začínajícím pozorovatelům pomoc a metodické materiály a návody k pozorování.
   Funguje jako koordinátor pozorování komet pro ČR do světové databáze 
   Koordinuje pozorování International Comet Quarterly (pozorování jsou publikována v oddělení Země a planetárních věd Harvardské Univerzity).
   Koordinuje pozorování meteorů pro mezinárodní databázi International Meteor Organization.
Spolupracuje s italskými astronomy v rámci projektu CARA zaměřeného na měření produkce prachu kometami amatérskými astronomy.
Vydává Zpravodaj o MPH (Od r. 2020 jen elektronicky)“.

        Kromě uvedeného spadalo do činnosti objevování planetek (za SMOH především P. Pravcem), jejich pojmenováním (od června 1993 do ledna 1994 bylo pojmenováno 22 planetek, především skupinou J. Grygar, M. Plavec, M. Šulc), Dále účastí na Nocích vědců. 

       Několik desítek pozorovatelů se po léta věnovalo vizuálnímu pozorování meteorů. V. Znojil, později J. Srba a P. Habuda  po řadu dodávali do Hvězdářské ročenky kapitoly o meteorech a kometách. Popularizace se věnovali J. Černý, P. Horálek, J. Kamrla, J. Kondziolka, I. Míček, V. Straka. Byly zjišťovány pozice komet a prováděna jejich fotometrie vizuální a CCD. (V r.2007  byl dokonce získán snímek komety během dne ve vzdálenosti 80 od Slunce.).V r. 2013 se SMPH podílela na projektu NASA – Comet ISON observing campaign.

       Po řadu let byly konány meteorické expedice LEPEX, v r. 2012 dokonce v prosinci.

       Byly dodávány články pro web ČAS  (J. Černý, S. Gorková, P. Horálek, K. Hornoch, J. Koukal, M. Lehký, I. Míček, J. Srba, P. Scheirich, M. Šulc).

       Každoročně byly pořádány 1 - 2 semináře (s přednáškami L. Bálinta, V. Bartákové, j. Borovičky, J. Černého, J. Koukala, Š. Kürtiho, P. Habudy,  J. Halody, I. Majchroviče, I. Míčka, F. Michálka, M. Spurného,  M. Maška, R. Piffla, M. Poláka, P. Pravce,  K. Hornocha, P. Scheiricha,  J. Srby,  V. Václavíka).

        Po několik let byla organizována výtvarná soutěž Moje vánoční kometa.

       V r. se 2008 SMPH účastnila Astronomického festivalu v Brně.

       Řadu let probíhala pasivní radiolokace meteorů registrací rozptylu elektromagnetických vln vysílaných komerčními stanicemi, nebo vojenského radaru na meteorech (Program SMRST)(L. Bálint, J. Srba) .

       Astrometrií malých těles Sl. Soustavy se zabýval M. Lehký.  Příspěvky do českého rozhlasu dodávali J. Černý,  P. Horálek a I. Míček.
        Soustavně byla prováděna videopozorování meteorů v mezinárodních projektech CEMENT a EDMONT. Z nich byly zjištěny atmosférické dráhy meteorů a heliocentrické dráhy meteoroidů.  Byla zmapována  hustota radiantů meteorů za období 2009-2011. Pozorovány byly roje Drakonidy 2011 a 2012. Andromedidy, Perseiidy, sigma Leonidy, Arietidy, Phoenicidy . V r. 2015 byl proveden balónový výstup s videokamerami.
V r. 2012 probíhala spolupráce s IMO a ICQ. M. Lehký fotometroval 2 planetky.

     V r. 2013 byly vytvořeny nové vnitřní předpisy SMPH (podílel se M. Šulc) a M. Šulc digitalizoval přes 800 stran Kroniky meteorické sekce Ha P MK Brno. Soustavně byl vydáván Zpravodaj SMPH v tištěné a elektronické formě, později bylo od tiskové formy upuštěno.
V r. 2014 vystoupil J. Borovička aj. Kondziolka v České televizi. J. Černý obdržel Cenu Z. Kvíze. Na Žďársku byl nalezen meteorit.

     Několik autorů publikovalo větší počet vědeckých  prací. V r. 2017 vydal J. Černý Návod na pozorování komet.

      V druhé dekádě  tohoto století měla SMPH navýšené administrativní potíže. Brněnská hvězdárna oznámila, že Magistrát m. Brna nedá souhlas, aby byla nadále formálním sídlem SMPH. Tudíž muselo být sídlem bydliště předsedy výboru SMPH nebo jiného funkcionáře, Poněvadž se měnilo obsazení funkcí, měnilo se i sídlo, což byl zásah do stanov, který muselo odsouhlasit plénum Společnosti. Druhým problémem byl vznik Rejstříkového soudu, který vyžadoval podrobnou dokumentaci o volbách aj.; výbor si musel vyžádat placenou právní radu od advokátní kanceláře.

       Vznikly problémy s pozorováním na Marušce, nebo Český hydrometeorologický ústav nedal souhlas s účastí většího počtu pozorovatelů, bylo nutno uvažovat o jiných lokalitách pro uspořádání expedice LEPEX.

      M. Šulc jednal se zástupcem „umrtvené“ Společnosti pozorovatelů proměnných hvězd o fúzi s SMPH a převedení majetku. Fúze se nezdařila, neboť SPPH neměla vypořádány finanční záležitosti.

      V r. 2012 se připravovala změna Stanov SMPH, na čemž pracoval I. Míček a M. Šulc.
Projednávala se spolupráce s italskou stranou ve věci prachové složky komet.10

      SMPH měla určité potíže s inventarizací majetku, rozptýleného po různých místech (kamery atp.) Některé inventarizace proběhly jen formálně a nebyly přesně dodrženy předpisy o nakládání s majetkem.  Řešily se problémy spojené s mezinárodní konferenci ICO.

     V r. 2013 vyhledával M. Šulc lokality s temnou oblohou. Místo Na Bučině u Tetčic, kde se kdysi pozorovalo, zarostlo stromy. Určitou naději představovala lokalita v Šubířově u Konic, kde však byl osvětlován kostel. Nakonec se jako možné vhodné místo našel kopec u Sulíkova na Kunštátsku, avšak nutná měření světelného znečistění nebyla provedena.

      V r. 2014 schválilo plénum SMPH nové stanovy ve znění odpovídajícímu Občanskému zákoníku.

      M. Šulc předal J. Srbovi větší počet diapozitivů z pozůstalosti po Heleně Novákové. J. Srba se je pokusil skenovat, což se pro technické potíže nezdařilo. Diapozitivy zůstaly uskladněny u něj. 

      Průběžně byla nakupována videotechnika pro pozorování meteorů.

      J. Boldiš se pokusil stáhnout data z počítače zemřelého V. Znojila, bohužel s nevelkým efektem.

      Mezi roky 2010 až 2014 se pohyboval finanční obrat SMPH mezi 50 až 87 tis. Kč.   Na schůzi výboru v říjnu 2014 předložil I. Míček návrh plánu činnosti na r. 2015 s obratem 46 tis. Kč.
     M. Šulc navrhl, aby J. Koukal zjistil možnost uzavření smlouvy na paušální úhradu ceny za elektrickou energii s majitelem objektu na Marušce, aby ji nemusel hradit J. Koukal z vlastních prostředků, jak činil doposud.

     Jiří Srba sdělil, že nelze editovat Zpravodaj tak, aby obsahoval podklady pro pozorování aktuálních jevů, neboť autoři zpráv nedodávají texty s předstihem.
    V r. 2015 se uskutečnil balonový výstup s videokamerami pro pozorování meteorů s kladným výsledkem; data byla publikována na www.astro.cz, prezentovala je také Hvězdárna Val. Meziříčí.

   I.Míček ohlásil, že zažádal o dotaci ne rok 2016 ve výši 35 000 Kč, předpoklad celkových příjmů je 50 000 Kč.

    J. Černý odeslal do SRN k opravě montáž dalekohledu Newton, i. č. 9a, záruční oprava neproběhla zdárně, byl dodán nový adaptér (bez poplatku).

    V r. 2015 se uskutečnila mezinárodní konference o kometách v Ondřejově pod vedením SMPH a konference IMO, jíž se zúčastnil J. Koukal a S. Gorková.

    V r. 2017 rezignoval na funkci hospodář J. Nehybka, byl nahrazen Jaroslavem Gorkou.
   Jednalo se o novém formátu Zpravodaje SMPH.

     Výbor odsouhlasil nový volební řád  a organizační a jednací řád přeložený M. Šulcem.

      Závěrem leze konstatovat, že aktivita SMPH byla po celou dobu na vysoké úrovni a byla také náležitě prezentována včetně vědeckých výsledků.

 

Poznámky

1 V poválečné době uspořádali amatéři pod vedením profesionála prom. fyz. Zdeňka Kvíze expedici v prosinci r. 1955 a 1958 za účelem pozorování Geminid. Tentýž astronom vedl po odborné stránce expedice v r. 1956, 1957,  a další; organizátory byly lidové hvězdárny, hlavním vedoucím býval Bohumil Maleček. 

2Dodnes nevím, zda se podařilo vyhodnotit určování výšek teleskopických meteorů, což měl učinit L. Kohoutek, zatímco meteorické roje měl vyhledávat V. Znojil.

3 K jedné z nich se váže komická příhoda, kdy student V. Velička vykázal z radaru funkcionáře AsÚ ČSAV p. Rajského, což nicméně dotyčný ocenil jako řádný výkon služby.

4 Seminářem v r. 1982 tato řada akcí ve spolupráci HaP MK Brno a SMPH ČSAS byla ukončena v důsledku úpadku meteorické sekce v Brně. Tento byl primárně způsoben světleným znečistěním Brna. SMPH jako samostatná ovšem pořádala semináře nadále systematicky na jiných místech.

5 Již v předešlých letech byli PÚV ČAS požádáni členové ČAS, aby vstupovali houfně do sekcí ČAS, což se dosti podařilo realizovat právě meteorické sekci, kromě toho také sekci pozorovatelů proměnných hvězd, což byly snad nejaktivnější sekce, pokud šlo o činnost jejich členů. Problém jiných sekcí spočíval v tom, že astronomická pozorování konal jen malý počet jejich členů nebo byly zaměřeny vyloženě na teoretickou práci; v druhém případě se ukázalo, že předsednictva neměla kapacitu na řízení práce amatérů. Proto také program oživení činnosti sekcí se po určitých úspěších z činnosti PÚV ČAS vytratil, byv prohlášen Dr. V. Letfusem za zastaralý. Ještě v r. 1989 na 11. Sjezdu ČAS v Rokycanech přednesl M. Šulc kritickou připomínku k administrativnímu stavu sekcí ČAS.

6  Volby výboru se staly problémem naopak u sekcí, kde členská základna nebyla řádně vybudována. Navíc vedoucí činitelé těchto sekcí byli jednoznačně zaměřeni na výzkum, takže personální práce byla pro ně vyloženou zátěží, o kterou nestáli. Obecně lze konstatovat, že změna stanov ve věci sekcí byla jednoznačně nešťastná a přinesla problémy, týkající se také legitimity jejich výborů.

7V této věci porušila pravidla i ČAS, nepřiznavši na jednání o zrušení sekce jejího zástupce. Vůbec leze konstatovat, že při jednání SMPH ČAS, resp. SMPH s HV ČAS docházelo k právním zmatkům.

8 Odpůrcem uzavření smlouvy mezi ČAS a SMPH byl Tomáš Stařecký, který navrhoval restauraci SMPH ČAS s novým vedením.

9Podle deklarace činnosti na webu SMPH.

10 Zpracovat přehled událostí v 2. dekádě století bylo obtížné pro heslovitost a zkratkovost v zápisech ze schůzí výboru SMPH.