Sekce astrometrie a geodetické astronomie

Sekce astrometrie a geodetické astronomie

 

Jan Vondrák

Česká astronomická společnost měla v průběhu historie vlastně dvě astrometrické sekce. O první z nich nalézáme v archivu jen velice kusé zprávy. Vznikla patrně ke konci roku 1956, a jejím vedoucím byl Vincenc Nechvíle. Z jeho zprávy z prosince 1956 vyplývá, že jejím předpokládaným zaměřením bylo pozorování dvojhvězd Zeissovým refraktorem na Petříně „jakmile bude Zeissův refraktor opatřen jemnými pohyby“. Na pozorování se měli podílet i posluchači university. Později, v lednu 1957 ale Nechvíle sděluje, že „sekce astrometrická již byla výborem zřízena, ale její činnost je zatím nemožná, dokud refraktor Königův nebude zcela v pořádku“. O další činnosti této sekce se však zprávy bohužel nedochovaly.
Sekce astrometrie a geodetické astronomie byla ustavena přímo sjezdem ČAS v roce 1986. Sekce, vedená Janem Fixelem z Brna, se zpočátku zaměřila především na podchycení nových zájemců o práci v nově založené sekci. Náplní odborné činnosti sekce byly otázky definice a realizace souřadnicových soustav, vhodných pro určování globálních charakteristik zemského tělesa i dalších těles sluneční soustavy metodami astronomie, geofyziky a geodézie. Orientovala se dále na odbornou práci při určování vektoru rotace Země z astronomických pozorování, na vypracování nové učebnice sférické a geodetické astronomie, vedení diplomových a ročníkových prací, a připravila navázání úzké spolupráce s odbornou skupinou Geodetické základy Společnosti geodézie a kartografie při ČSVTS. Ve své činnosti sekce navazovala na práci sekce časové a zákrytové a také historické. Jak vyplývá ze zprávy sekce o činnosti v r. 1987, byl vypracován systém astronomických programů pro mikropočítač Spectrum, provedena analýza pozorování cirkumzenitálem na GO Pecný z let 1970-1983, sledovány vlivy refrakčních anomálií při metodě stejných výšek, a také pokračoval vývoj fotoelektrického cirkumzenitálu. Z dalších zpráv vyplývá, že se každoročně uskutečňovala dvě pracovní zasedání, organizovaná společně s profesionálními pracovišti AsÚ ČSAV, ČVUT, GO Pecný, VUT Brno a STU Bratislava. Na nich se projednávaly zprávy a zkušenosti členů sekce ze zahraničních stáží a praxí a diskutovaly se dosažené výsledky. V září 1989 byl ve spolupráci se skupinou ČSVTS VA AZ zorganizován seminář na téma „Moderní metody určování polohy“.
Práce sekce astrometrické a geodetické astronomie se do určité míry překrývala s prací sekce časové a zákrytové, a rovněž členská základna byla podobná. Proto se v roce 1995 dohodly výbory obou sekcí na sloučení do sekce jediné. Tento záměr byl v prosinci 1995 schválen Výkonným výborem ČAS, čímž vznikla nová sekce pod názvem Zákrytová a astrometrická.