Šafařík Vojtěch

Šafařík Vojtěch

GC6XECQ    

26.10.1829 - 2.7.1902    

chemik, pedagog, astronom

 

Prof. Vojtěch Šafařík (syn Pavla Josefa Šafaříka) byl český chemik a astronom, podílel se na zkoumání pravosti Rukopisů. Studoval chemii v Praze, Berlíně a v Göttingenu, kde spolu-pracoval na přípravě diethylmagnesia, první organické sloučeniny hořčíku. V roce 1860 vydal první českou vysokoškolskou učebnici „Základové chemie čili lučby“ a podílel se na vytvoření českého chemického názvosloví. Poopravil tak do té doby používané názvosloví Jana Svatopluka Presla a Josefa Jungmanna.
V roce 1869 se stal profesorem chemie na české polytechnice. Po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity byl od roku 1882 prvním profesorem chemie její české části. Ke konci života se věnoval výhradně astronomii. Šafařík se rovněž zabýval astronomickou optikou a broušením zrcadel, a to jak skleněných, tak i kovových.
Vojtěch Šafařík na sklonku svého života věděl o ušlechtilém cíli bratří Fričů. Byl s nimi v poměrně úzkém kontaktu. Prvním přístrojem vyrobeným v dílně bratří Fričů byl zrcadlový dalekohled pro prof. Šafaříka (dnes v Šafaříkově historickém muzeu hvězdárny v Ondřejově) a byl nadšeným podporovatelem J. J. Friče v jeho snaze o vybudování ondřejovské hvězdárny. Do držení J. J. Friče se pak dostala i řada historicky významných materiálů z pozůstalosti V. Šafaříka, které jsou dnes uloženy v Historickém archivu hvězdárny v Ondřejově. Pozůstalost po Šafaříkovi svědčí nejenom o jeho širokém badatelském zájmu, ale i o jeho nesmírné pracovitosti. Jeho jméno nese planetka (8336) Šafařík a kráter na odvrácené straně Měsíce.
Do vínku nové české hvězdárny u Ondřejova napsal tato krásná slova: „Skromný chrámku české astronomie! Tebe nebuduje ani mocnářova přízeň, ani štědrost Maecenášova; tebe zakládá toliko ryzá touha po poznání krás nebeských. Takž teda, klidný útulku, dlouho dlouho trvej a prospívej ke slávě Boží a ke cti českého národa! Budiž předem krystallisace oněm potomkům vojevody Cecha, kteří by zatoužili kráčeti cestami jimižto kráčeli Huygens a Cassini, Herschel a Schroeter, Bessel a Madler, Janssen a Schiaparelli, Huggins a Pickering, a celý zástup oněch posvěcenců, ve kterých ctíme své vůdce a vzory.“

 

 

Podklady

 

Vojtěch Šafařík (26. říjen 1829 Novi Sad – 2. červenec 1902 Praha) byl český chemik a astronom, podílel se na zkoumání pravosti Rukopisů. Jednalo se o syna Pavla Josefa Šafaříka.

Studoval chemii v Praze, Berlíně a v Göttingenu, kde spolupracoval na přípravě diethylmagnesia, první organické sloučeniny hořčíku.

V roce 1860 vydal první českou vysokoškolskou učebnici „Základové chemie čili lučby“ a podílel se na vytvoření českého chemického názvosloví. Poopravil tak do té doby používané názvosloví Jana Svatopluka Presla a Josefa Jungmanna.

Zavedl koncovky pojmenování oxidů podle valence příslušného prvku, které byly téměř po 50 letech v roce 1914 pozměněny do podoby, která se dosud používá (-ný, -natý, -itý, -ičitý, ičný (-ečný), -ový, -istý, -ičelý).

V roce 1869 se stal profesorem chemie na české polytechnice, po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity se stal v roce 1882 prvním profesorem chemie její české části. Ke konci života se věnoval výhradně astronomii.

Na jeho památku byla pojmenována planetka (8336) Šafařík a kráter Šafařík na odvrácené straně Měsíce.

 

Profesor Vojtěch Šafařík na sklonku svého života věděl o ušlechtilém cíli bratří Fričů. Do vínku nové české hvězdárny u Ondřejova napsal tato krásná slova:
Skromný chrámku české astronomie! Tebe nebuduje ani mocnářova přízeň, ani štědrost Maecenášova; tebe zakládá toliko ryzá touha po poznání krás nebeských. Takž teda, klidný útulku, dlouho dlouho trvej a prospívej ke slávě Boží a ke cti českého národa! Budiž předem krystallisace oněm potomkům vojevody Cecha, kteří by zatoužili kráčeti cestami jimižto kráčeli Huygens a Cassini, Herschel a Schroeter, Bessel a Madler, Janssen a Schiaparelli, Huggins a Pickering, a celý zástup oněch posvěcenců, ve kterých ctíme své vůdce a vzory.

 

Vojtěch Šafařík se narodil v Novém Sadu v tehdejších Uhrách 26. října 1829. Jeho otec Pavel Josef Šafařík, významný slavista, zde byl tehdy ředitelem gymnasia. Vojtěch Šafařík vystudoval gymnasium v Praze a po té začal v Praze a v Brně studovat chemii, jejíž vysokoškolská studia ukončil na Universitách v Berlíně a Göttingen, když mezitím v letech 1851–1856 vyučoval chemii na reálce v Praze. V letech 1859–1861 byl profesorem na obchodní akademii ve Vídni. Na české technice v Praze začal působit nejprve jako skriptor od roku 1865 a od roku 1868 pak jako profesor chemie. V téže hodnosti přešel v roce 1882 na pražskou universitu, kde potom v letech 1892-1896 působil jako profesor deskriptivní astronomie. Zemřel v Praze 2. července 1902.

Jeho původní specializací byla tedy chemie, v níž i aktivně pracoval a publikoval. Zabýval se například fotografickými emulsemi. Ale v popředí jeho zájmů byla astronomie. Na svém domě v Praze na Vinohradech nad Gröbovými sady postavil soukromou hvězdárnu,kde prováděl svá astronomická pozorování, podrobně zapisovaná do 3 knih pod názvem „Diarum astronomicum“,obsahujících i četné kresby Měsíce, planet a podobně, a do 10 sešitových knih záznamů o pozorování proměnných hvězd. Právě především pozorováními proměnných hvězd pronikl na mezinárodní pole. Během 17 let provedl přes 20 tisíc jejich pozorování a výsledky publikoval v Astronomische Nachrichten, Vierteljahrschrift der Astronomischen Geselschaft a ve spisech České královské společnosti věd. Souhrnně byla tato jeho pozorování proměnných hvězd zpracována a publikována ve dvou rozsáhlých spisech ještě před první světovou válkou Ladislavem Pračkou.

Šafaříkovy pozorovací deníky byly dlouhá léta v Moskvě, kam byly na jeho přání po jeho smrti zaslány J. J. Fričem, zakladatelem hvězdárny v Ondřejově. Ve 4. knize „Diarum astronomicum“,do níž sám Šafařík již nic nezaznamenal,ale do níž Frič přepsal nejzajímavější části z předchozích 3 knih,o tom J. J. Frič píše: „Záznamy o svých observacích chtěl původně odkázati ke zpracování archivu Astronomické společnosti v Lipsku, kde utvořila se komise pro studium měnivých hvězd, jejímž členem je také Ceraski. Když společnost archiv zrušila, změnil své přání v ten smysl, aby odevzdány byly rukopisy hvězdárně Moskevské, jejímž ředitelem je právě Ceraski.“ Toto Šafaříkovo přání Frič splnil a pozorování Šafaříka byla v držení universitní hvězdárny v Moskvě. Teprve po druhé světové válce je přivezl zpět Dr. B. Šternberk a dnes jsou uložena v historickém archivu Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově.

Šafařík se rovněž zabýval astronomickou optikou a broušením zrcadel, a to jak skleněných tak i kovových. Výsledky těchto svých prací publikoval v Astronomische Nachrichten a Centralzeitschrift für Optik und Mechanik. Značný vliv měl Vojtěch Šafařík na práci bratří Josefa a Jana Friče v jejich astronomických počátcích. Byl s nimi v poměrně úzkém kontaktu,prvým přístrojem vyrobeným v dílně bratří Fričů byl zrcadlový dalekohled pro prof. Šafaříka (dnes v Šafaříkově historickém muzeu hvězdárny v Ondřejově) a byl nadšeným podporovatelem J. J. Friče v jeho snaze o vybudování hvězdárny v Ondřejově, o čemž svědčí i zdravice prof. Šafaříka z 21. června 1900, v níž vzletně vítá výstavbu ondřejovské hvězdárny. Proto také ve své závěti věnoval veškeré své astronomické materiály J. J. Fričovi pro hvězdárnu v Ondřejově. Jednalo se především o jeho astronomickou knihovnu, která se stala základem knihovny ondřejovské hvězdárny, a o refraktor s velmi kvalitním Clarkovým objektivem, který do 50. let minulého století sloužil v centrální kopuli ondřejovské hvězdárny a Clarkův objektiv je zde dosud používán pro studium jemné struktury slunečních skvrn. Z pozůstalosti získal Frič rovněž kyvadlové hodiny,které prof. Šafařík zakoupil z pozůstalosti Jana Evangelisty Purkyně. Na kovové tabulce ve štítě skříně hodin jsou vyryta slova: „Těchto hodin si važte,ty viděly Purkyňovu smrt.“ V současné době jsou tyto hodiny umístěny v ředitelně Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově.

Do držení Dr. J. J. Friče se tímto způsobem dostala i řada dalších historicky významných materiálů z pozůstalosti prof. V. Šafaříka, které jsou dnes uloženy v Historickém archivu hvězdárny v Ondřejově. Kromě již zmíněných pozorovacích deníků Šafaříka jsou to rukopisy některých rozsáhlejších děl Vojtěcha Šafaříka jako „O hledidlech astronomických“,„Fisiograf ia Čech, Moravy,Uher“,začátek českého překladu Humboltova spisu „Kosmos“,originál německy psaného rukopisu z roku 1898 pamětí prof. Šafaříka, zahrnující léta 1839–1859, a jeho český překlad od Z. Rohla. V archivu jsou rovněž plány Šafaříkovy vily a hvězdárny na Vinohradech, četná korespondence a další materiály.

Pozůstalost po prof. Vojtěchu Šafaříkovi svědčí nejenom o jeho širokém badatelském zájmu,ale i o jeho nesmírné pravciotosti. To dobře dosvědčují slova Dr. J. J. Friče, kterými začíná úvod 4. knihy Šafaříkových „Diarium astronomicum“: „Zemřel dne 2. července 1902 o šesté hodině večerní na Královských Vinohradech ve svém domě č. p. 422. Celý život jeho byl jediným studiem. Když stáli jsme nad spoustou jeho poznámek a písemností, prohodila správně jeho paní: „Ten člověk snad po celý život nedal pero z ruky.“ Záznamů, výpisů, náčrtů o vlastních a cizích pracích jest takové množství, že by bylo potřebí alespoň jednoho celého života a stejně geniálního ducha,aby vše to nezůstalo než materiálem, nežli vzácnou, ale skrytou rudu.“

Miloslav Kopecký (Astropis 2/2002)