Pobočka Tábor

Pobočka Tábor

 

Soňa Trostová (2022)

Pobočka v Táboře se do velké rodiny České astronomické společnosti zařadila v roce 1950. Historie popularizace astronomie v Táboře je však datována rokem 1933, kdy byl založen astronomický kroužek profesory táborského gymnázia Dr. Josefem Štěpánkem a prof. Bohuslavem Pekařem. Po založení kroužku se členové zaměřili na jeho propagaci a získávání nových členů a příznivců. Rovněž pořádali tématické přednášky, které měly vysokou účast posluchačů nejen z řad studentů táborského gymnázia ale i veřejnosti. Mezi prvními přednášejícími zde byli mj. Dr. Hubert Slouka, ing. Durčák, ing. Menšík i prof. Bohuslav Pekař a další.   Teprve v roce 1935 spolek schválil na ustanovující valné hromadě stanovy a postavil tak svoji činnost na pevnějších základech.
V témže roce začala výstavba Osvětového domu. Součástí této stavby se stala také hvězdárna, jejíž zařazení do novostavby iniciovali členové astronomického spolku. Jednatel spolku prof. Josef Štěpánek zapůjčil do nově vybudované kopule vlastní třípalcový (75 mm) dalekohled od firmy Carl Zeiss. Darem dostal spolek od České astronomické společnosti menší přístroje a obrazovou výzdobu pro kopuli a spolkovou místnost.  Dne 6. října 1940 byla na slavnostní schůzi hvězdárna otevřena veřejnosti. Jako delegát České astronomické společnosti se zúčastnil Dr. Hubert Slouka. Předseda spolku prof. Bohuslav Pekař shrnul jeho historii a zmínil přehled jeho činnosti v minulosti a vyhlídky do budoucna.
Astronomický kroužek, nyní spolek, byl velmi úzce svázán s hvězdárnou. Po dobu okupace byla hvězdárna uzavřena a činnost spolku zastavena. Obnovena byla na podzim roku 1946, kdy spolek znovu zahájil svou popularizační činnost. V březnu 1950 na doporučení valné hromady a jednomyslném usnesení výboru podal předseda astronomického spolku prof. Bohuslav Pekař ,, Žádost o přijetí astronomického kroužku jako pobočku Č.A.S.“ Výbor České astronomické společnosti potvrdil utvoření nového místního odboru Č.A.S. v Táboře počínaje dnem 17. 5. 1950. Na konci roku 1951 čítal spolek 50 členů. Profesoři Josef Štěpánek a Bohuslav Pekař již v té době nebyli členy astronomického spolku. Jejich zásluha na vznik a působení astronomického kroužku v Táboře je však jednoznačná. Prof. Štěpánek ještě před svým odchodem přizval ke spolupráci Františka Peštu, který byl v roce 1922 přijat za člena České astronomické společnosti a který v Užhorodě roku 1928 založil 1. pobočku Č.A.S. takzvanou Podkarpatskou astronomickou společnost. Spolupráce s Františkem Peštou zajistila kvalitu astronomických přednášek a popularizační práci. Spolek se v době normalizace věnoval především popularizaci astronomie pro širokou veřejnost. Díky Františku Peštovi se pořádaly besedy, astronomické přednášky a na hvězdárně byla zavedena pravidelná pozorování. Za svého působení v Táboře František Pešta vybavil hvězdárnu čtyřmi různými dalekohledy a zajistil i jejich dodání. V roce 1960 odešel z Tábora do Sezimova Ústí, kde našel útočiště v astronomickém kroužku při Klubu pracujících v Sezimově Ústí. Do Tábora se již nevrátil a v roce 1965, kdy oslavil šedesáté narozeniny, byla díky jeho úsilí slavnostně otevřena Lidová hvězdárna v Sezimově Ústí. Dodnes nese jeho jméno - Hvězdárna Františka Pešty.
V průběhu 50. a 60. let neměl astronomický spolek v Táboře štěstí na odborné vedení. Zde je nutno dodat, že v tomto období, astronomický kroužek (spolek) jako takový zaniká a zůstává pouze hvězdárna jako součást Kulturního střediska v Táboře. Na začátku sedmdesátých let dostal místo odborného samostatného pracovníka Kulturního střediska Břetislav Vonšovský. Jeho pozice zahrnovala i vedení hvězdárny, které se ujal v roce 1974. V jihočeské pobočce Československé astronomické společnosti zastával funkci jednatele. Zabýval se kromě popularizace astronomie rovněž odbornou činností, a to pozorováním a měřením zákrytů hvězd Měsícem. V době svého působení obnovil astronomický kroužek, pořádal besedy, přednášky, semináře a výstavy s tématikou astronomie a kosmonautika. V harmonogramu aktivit nechyběly astronomické kurzy pro základní a mateřské školy.
Výraznou změnou pro hvězdárnu byl její přesun z Odboru kultury a cestovního ruchu Města Tábora do náruče Městské knihovny Tábor. Pod záštitou knihovny se na hvězdárně v současné době pořádají pravidelná pozorování, besedy a aktivní je i astronomický kroužek pro děti. Významnou akcí je od roku 2016 pravidelný celoroční cyklus přednášek o astronomii a kosmonautice pod názvem Vesmírný Tábor.
Astronomickým kroužkem od jeho počátků prošla řada absolventů táborského gymnázia, z nichž někteří zhodnotili své znalosti z astronomie při studiu na vysokých školách. Jedním z nich byl ing. Georgij Karský, CSc., významná osobnost spojená s geodetickou astronomií a družicovou geodézií v Československu. Další absolventi, kteří prošli táborským astronomickým kroužkem byl RNDr. Pavel Chaloupka, CSc. a Prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc., oba byli výraznými osobnostmi české a světové fyziky kosmického záření a elementárních částic.