Mikulášek Zdeněk

Mikulášek Zdeněk

GC7681C,

15. 5. 1947
astronom, pedagog

 

Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. je současný přední český astronom a astrofyzik žijící v Brně. Zde působí jako profesor astronomie na Masarykově univerzitě. Jeho celoživotním odborným zájmem je stelární astronomie – výzkum hvězd a hvězdných soustav. Je také aktivním klarinetistou v Komorní dechové harmonii.
Astronomii se věnuje od dětství – ve 13 letech složil demonstrátorské zkoušky na brněnské hvězdárně a od té doby tam provázel návštěvníky. Po maturitě vystudoval Přírodovědeckou fakultu na brněnské univerzitě, kam po ukončení studia v r. 1970 nastoupil jako odborný asistent. Poté přijal na plný úvazek místo odborného pracovníka na brněnské hvězdárně a v této pozici setrval 18 let až do r. 1990. Tehdy se po pádu komunistického režimu ujal vedení hvězdárny a naplno rozvinul i své manažerské schopnosti.
Během působení na brněnské observatoři nikdy nepřestal být ve spojení s akademickým světem. V roce 1980 obhájil v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově doktorskou práci na téma „Studium pekuliární hvězdy CQ UMa“, od roku 1995 působil na částečný úvazek na Masarykově univerzitě jako odborný asistent a v roce 2000 se tam stal docentem. Po mnoha letech opustil brněnskou hvězdárnu a přešel na univerzitu do Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky. Vybudoval zde oddělení astrofyziky, v roce 2012 byl jmenován profesorem.
V oblasti vědy a výzkumu se prof. Zdeněk Mikulášek věnuje především výzkumu pekuliárních hvězd, proměnných hvězd. Zabývá se také fyzikou horkých hvězd a hvězdných systémů s horkými složkami a v neposlední řadě též astroklimatem – studiem optických vlastností zemské atmosféry.
K popularizaci astronomie přispěl nejen svým působením na brněnské observatoři, ale také úspěšnými knihami. V r. 2008 obdržel od ČAS cenu Littera Astronomica. Je po něm pojmenována planetka (11124) Mikulášek.

 

 

Podklady

 

Doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. se narodil v roce 1947 v Brně. O astronomii se začal zajímat od svých 14 let. Během středoškolských studií v Brně se velmi úspěšně  účastnil astronomických soutěží a expedicí a po maturitě studoval fyziku na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, kde promoval v r. 1970. Externí vědeckou aspiranturu absolvoval v Astronomickém ústavu ČSAV, kde v r. 1980 obhájil kandidátskou disertaci na téma  Studium pekuliární hvězdy CQ UMa.  O  rok  později  získal  na UK v Praze akademický titul RNDr.

Po ukončení vysoké školy nastoupil do zaměstnání jako asistent na VUT v Brně, odkud v r. 1972 přešel na Hvězdárnu a planetárium M. Koperníka v Brně jako odborný pracovník. Po převratu v r. 1990 vyhrál konkurz na místo ředitele této významné české astronomické odborné i popularizační instituce, jež zastával až do r. 2001. Od r. 1995 působil jako odborný asistent na MU  v  Brně,  kde  převzal  přednášky  a  praktika v oboru astronomie a astrofyziky na Přírodovědecké fakultě. V r. 2000 se habilitoval na Přírodovědecké fakultě MU v Brně prací Úvod do fyziky hvězd. Od r. 2002 zde pracuje v Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky, kde v současné době zastává funkci zástupce ředitele Ústavu.  Ve své výzkumné práci  se  zabývá  především  chemicky  pekuliárními  hvězdami a těsnými dvojhvězdami jakož i studiem astroklimatu na základě soustavné vícebarevné fotometrie standardních hvězd.  Zachoval si však i částečný úvazek na svém předešlém pracovišti, kde se věnuje popularizaci astronomie a astrofyziky.

Po Zdeňku Mikuláškovi byla v roce 2000 pojmenována planetka č. (11124) Mikulášek.

 

Littera astronomica 2008
Během celé své profesionální dráhy se Zdeněk Mikulášek soustavně zabývá rovněž didaktikou astronomie a s tím související popularizací astronomie a přírodních věd. Společně s historikem astronomie Dr. Zdeňkem Horským a svým kolegou a vrstevníkem Doc. Dr. Zdeňkem Pokorným  napsali v r. 1988 pozoruhodnou knihu „Sto astronomických omylů uvedených na pravou míru", která vyšla v nakladatelství Svoboda v dodnes nepřekonaném nákladu 135 tis. výtisků! Společně s Doc. Pokorným na ni pak v letech 1993-95 navázali pětidílnou sérií „Záludných otázek z astronomie“, která vyvrcholila objemnou knihou „220  záludných otázek z astronomie“ (Rovnost, Brno 1996), která měla své pokračování v knize „100+1záludných otázek – Astronomie“ (Aventinum,  Praha 2003).

Zdeněk Mikulášek patří k nejoblíbenějším českým autorům  populárně-vědeckých astronomických přednášek, které kromě odborné přesnosti vynikají poutavostí, jak o tom svědčí i jejich názvy, např. „Kosmologie v kostce“, „Ohnivé smrště a železné lijáky“, „Hvězdné srážky“,“Za blankytem neutronových hvězd“, „Jak na hvězdy?“, „Kosmické počasí a my“, „První a poslední hvězdy ve vesmíru“, „Obejdeme se bez hvězd?“, „Kde se ve vesmíru vzalo zlato?“  atd.

Zdeněk Mikulášek jak ve spolupráci se svým zesnulým vrstevníkem Doc. Z. Pokorným, tak i samostatně posunul úroveň české popularizace astronomie na kvalitativně vyšší úroveň.

Cena Littera astronomica byla Zdeňku Mikuláškovi předána u příležitosti konání 18. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Laureát převzal cenu z rukou knihkupce Jana Kanzelsbergera, spisovatelky a ředitelky Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě PhDr. Markéty Hejkalové a předsedkyně České astronomické společnosti RNDr. Evy Markové, CSc. Předání uvedl čestný předseda České astronomické společnosti RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Zdeněk Mikulášek u příležitosti předání Ceny pronesl laureátskou přednášku nazvanou Tři malá zamyšlení na téma "Hvězdy a my".

 

Nušlova cena za rok 2016
Prof. Mikulášek publikoval od r. 1969 do 2016 podle databáze ADS 155 vědeckých prací, které až dosud získaly 595 citací, tj. 3,8 citace na práci. Jeho Hirschův index H = 14. V řadě prací je prvním autorem a týmy, které se na publikacích podílejí, jsou často výrazně mezinárodní, tj. jeho spoluautory jsou slovenští, němečtí, čínští, ruští, italští, japonští, chorvatští, turečtí aj. astronomové. Brněnské univerzitní pracoviště se tak stalo významným současným českým vědeckým centrem, jak o tom svědčí i mezinárodní konference pořádané v Brně nebo brněnskými astronomy organizované např. v Litomyšli. Seznam všech prací najdete rozšířeném tiskovém prohlášení. Za tento přínos byl v roce 2016 oceněn Nušlovou cenou České astronomické společnosti.

 

VÝZNAMNÝ POPULARIZÁTOR ASTRONOMIE

Prof. Mikulášek se rovněž významně zasloužil o popularizaci astronomie. Je jediným žijícím spoluautorem českého unikátu knihy „tří Zdeňků: „Sto astronomických omylů uvedených na pravou míru“ vydané nakl. Svoboda v roce 1988 v rekordním nákladu 135 tis. výtisků. Je však také oblíbeným řečníkem na veřejných přednáškách i astronomických konferencích, který dokáže doslova uhranout své posluchače originálními způsoby, jak jim přiblížit astrofyzikální tématiku. Právem také získal v roce 2008 cenu ČAS „Littera astronomica“. Od roku 2000 nese jeho jméno planetka číslo 11124.

Prof. Mikulášek je příkladem badatele se širokým rozhledem, který mohl uplatnit naplno své vědecké, pedagogické a řídící schopnosti teprve od svých 43 let. Stále pracuje na plný úvazek a stal se významnou postavou naší současné astronomie.