Mayer Pavel

Mayer Pavel

GC7AJAR

7. 11. 1932
astronom

 

RNDr. Pavel Mayer, DrSc., je český astronom, který se zabývá spektroskopií těsných dvojhvězd. Druhou oblastí jeho práce je konstrukce a stavba velkých hvězdářských dalekohledů.
Pavel Mayer vystudoval astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Celý život pak pracoval v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR. Zde se také habilitoval a získal vědecké hodnosti CSc. a DrSc.
Zpočátku se věnoval planetárním vlivům na Zemi a výzkumu Slunce, později svůj vědecký zájem přenesl k výzkumu hvězd a Galaxie. Přitom si všiml významu horkých hvězd třídy O a B pro určení průběhu spirálních ramen, a to ho přivedlo k určování jejích fyzikálních parametrů ze světelných křivek a spektroskopie těsných dvojhvězd. Zde lze také spatřit těžiště vědeckého díla dr. Mayera, který publikoval až dosud přes 130 původních vědeckých prací. Objevil přitom několik nových zákrytových dvojhvězd, které pak podrobně studoval v široké mezinárodní spolupráci také s astronomy amatéry.
Jako mimořádně nadaný konstruktér astronomických přístrojů se Pavel Mayer hlavní měrou podílel na stavbě 0,6m reflektoru umístěného na obser-vatoři v Ondřejově. Ten kromě dnešní fotometrie planetek sloužil dříve i k stanovování světelných křivek dvojhvězd. Dr. Mayer také zkonstruoval jeden ze spektroskopů dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově a podobně se podílel na vybudování 0,6m reflektoru na tehdejší československo-jugo-slávské observatoři na Hvaru, kde je dalekohled rovněž dosud v činnosti.
Je členem Mezinárodní astronomické unie, kde působil v redakční radě mezinárodního bulletinu pro zákrytové dvojhvězdy. Byl kromě doc. Perka a dvou exulantů jediným československým astronomem, který v roce 1992 pozoroval na observatoři La Silla ESO v Chile. V Mezinárodním roce astronomie 2009 mu Česká astronomická společnost udělila Cenu Františka Nušla.

 

 

Podklady

 

RNDr. Pavel Mayer, DrSc. se začal zajímat o astronomii během středoškolských studií na gymnáziu v Lounech, kde pracoval v astronomickém kroužku pod vedením prof. Karla Šimůnka. Vystudoval pak astronomii na MFF UK v Praze, kde poté celý život pracoval v Astronomickém ústavu UK a kde je dosud zaměstnán. Zde se také habilitoval a získal vědecké hodnosti CSc. a DrSc. 

Pod vlivem Doc. Linka se zprvu věnoval planetárním vlivům na Zemi a výzkumu Slunce. Svou první práci publikoval již jako osmnáctiletý student. Po příchodu prof. J. M. Mohra do Prahy však přešel k výzkumu hvězd a Galaxie.  Přitom  si všiml významu horkých hvězd třídy O a B pro určení průběhu spirálních ramen a to ho přivedlo k určování jejích fyzikálních parametrů ze světelných křivek a spektroskopie těsných dvojhvězd. Zde lze také spatřit těžiště vědeckého díla dr. Mayera, který publikoval až dosud přes 130 původních vědeckých prací jak sám tak také ve spolupráci se svými studenty i zahraničními kolegy. Objevil přitom několik nových zákrytových dvojhvězd, které pak podrobně studoval v široké mezinárodní spolupráci také s astronomy amatéry.

Tím však výčet jeho přínosu pro astronomii není zdaleka vyčerpán. Dr. Mayer se celý život věnuje konstrukci  astronomických  přístrojů.   Jeho  dílem  je  zejména  0,6 m  reflektor,  umístěný  na  observatoři v Ondřejově, který už téměř půlstoletí slouží především fotometrii planetek, komet, ale i proměnných hvězd. Konstruoval rovněž fotoelektrické fotometry a podílel se na instalaci ešeletového spektrografu u ondřejovského 2m dalekohledu. Podobně se dr. Mayer podílel na vybudování 0,6m reflektoru na tehdejší čs.-jugoslávské observatoři na Hvaru, kde je dalekohled rovněž dosud v činnosti.

Je činný v několika komisích IAU, kde zejména v komisi č. 42 byl členem redakční rady mezinárodního bulletinu pro zákrytové dvojhvězdy.  Byl kromě Doc. Perka a dvou exulantů jediným čs. astronomem, který v r. 1992 pozoroval na observatoři La Silla ESO v Chile. Jeho encyklopedické vědomosti v širokém oboru astronomických disciplín se staly neocenitelným zdrojem informací pro několik generací československých astronomů. Podílel se na překladu vysokoškolské učebnice P. Parenaga: "Hvězdná astronomie" a je spoluautorem encyklopedické knihy "Vesmír", která vyšla v nakl. Mladá fronta na přelomu osmdesátých let ve dvou vydáních. Je zkušeným recenzentem vědeckých prací pro mezinárodní vědecké časopisy a pracoval též v redakční radě Bull. Astron. Inst. Czechoslovakia.

Dr. Mayer patří k mimořádně skromným  osobnostem  české  astronomie,  takže  se  mu  vyhýbá  publicita i veřejné uznání. V Mezinárodním roce astronomie 2009 nastává vhodná příležitost, aby udělením Nušlovy ceny jmenovanému se širší česká veřejnost dozvěděla o jeho solidním životním díle, které ostatně stále pokračuje.

 

Nušlova cena 2009
Slavnostní předání Nušlovy ceny a laureátská  přednáška proběhly ve středu 11. listopadu 2009 v budově Akademie věd v Praze na Národní třídě. Cenu předala předsedkyně České astronomické společnosti RNDr. Eva Marková, CSc. a čestný předseda České astronomické společnosti RNDr. Jiří Grygar, CSc. Leureátská přednáška nesla název Z historie i současnosti výzkumu dvojhvězd.