Krušnohorská astronomická společnost

Krušnohorská astronomická společnost

Profil na astro.cz / Stránky poboč ky

 

Krušnohorská astronomická společnost, dále jen KrHAS je zapsaný spolek a kolektivní člen ČAS se statutem pobočky. Podle místa bydliště členů KrHAS lze charakterizovat území působnosti pobočky na území Libereckého a Ústeckého kraje (Jablonec n.N. až Chomutov).

Průběžná činnost související s významnými astronomickými jevy, prezentace a propagace
činnosti ČAS, veřejná pozorování, která provádějí členové pobočky svým přístrojovým vybavením v místě svého bydliště.

Setkání Severočeských astronomů amatérů je oblíbenou akcí určeno pro amatéry, zájemce o astronomii, kdy se informují o své činnosti, zkušenostech a svém pozorovacím programu pro příští období. Setkání bývají na různých místech kraje jednou až dvakrát ročně, přítomni jsou i zaměstnanci obou hvězdáren a planetárií působících v kraji.

Každý člen dostává on-line mailem pravidelně informace o zajímavostech na obloze a připravovaných akcích s astronomickou tématikou.

 

Krušnohorská astronomická společnost, aneb z Teplic do Mostu a zpět

Zdeněk Tarant

Na úvod zabrousíme trošku do renesance, ale i ta měla pro astronomii zde na severu význam a určitým způsobem založila tradici.
Nejznámější vězeň Hradu Hněvín v Mostě byl podvodník, „alchymista“ a „okultní médium“ Edward Kelley (1597), také známý jako Edward Talbot. Dnes se lze v Mostě setkat s populární legendou, podle které si při útěku z hradu měl zlomit nohu, přičemž hrad i město pod ním proklel s tím, že jej jednoho dne pohltí země. S ohledem na osud města, které bylo srovnáno se zemí, aby ustoupilo povrchové těžbě hnědého uhlí, lze popularitu této legendy pochopit, a to i přesto, že o existenci takovéhoto proroctví neexistují žádné dobové písemné záznamy.
Místní kraj zaujal i dalšího alchymistu té doby. Tycho Brahe působil na sklonku svého života jako dvorní astrolog císaře Rudolfa II. Když 24. října 1601 zemřel, pozůstalí se rozhodli zakoupit statek v tehdy známé zemědělské oblasti, na Mostecku.
Mezi písemnostmi archivu města Mostu se nachází k této problematice zápis, kterým sdělují synové Tychona Brahe, Tycho a Jiří, městské radě v Mostě úmrtí své matky a zvou je na smuteční rozloučení. Dopis byl napsán dne 8. září 1604 v Lipětíně. Obec už neexistuje, nacházela se jihovýchodně od Litvínova a severně od Kopist.
Na tradici bylo navázáno 1. března 1964, kdy byla slavnostně otevřena hvězdárna v Teplicích na Písečném vrchu, kterou vedl jako její první ředitel pan A. Novák. Následně tam 7. 5. 1964 vznikla pobočka ČAS Teplice se sídlem na hvězdárně v Teplicích (dále jen ČAS). Při svém vzniku měla 15 členů, vedoucím byl Ing. J. Dykast. Je zajímavé, že v roce 1974 dal ředitel Novák ČAS z hvězdárny výpověď a ta musela přesídlit do prostor kulturního domu REPRE v Mostě. Počátkem 70. let se součástí Lidové hvězdárny v Teplicích stala i hvězdárna v Mostě, na hradě Hněvín. Pro její potřeby byla přestavěna jedna z věží hradu Hněvín, původně stylizovaných jako romantická ruina. Do prázdného prostoru byla vybudována dvoupodlažní stavba s kopulí o průměru 10 metrů.  Zřizovatel stavby, která měla dobovým jazykem „šířit vědecko-ateistický světonázor“ bylo město Most, od zahájení provozu 24. 10. 1970. Už záhy však nemělo prostředky na další provoz, a tak 16. 7. 1974 se Mostecká hvězdárna stala pobočkou Hvězdárny v Teplicích a je jí dodnes. Její přístrojové vybavení a částečně i prostory členové ČAS dodnes využívají.
Přesun města Most se mezitím dotkl i kulturního domu REPRE. Jeho původní budova byla zbořena a koncem 80. let započala výstavba nové budovy stylizované jako kongresové centrum na druhém náměstí nového Mostu. Díky aktivní činnosti ČAS (a existenci hvězdárny) se podařilo prosadit realizaci planetária do jeho nových prostor. Planetárium bylo slavnostně otevřeno 2. 6. 1984 za přítomnosti dr. J. Grygara. Planetárium bylo vybaveno optickým projekčním přístrojem Karl Zeiss ZKP-2 a jeho stěžejní náplní činnosti byla doplňková výuka astronomie pro základní a střední školy. Planetárium však nabízelo i pořady pro veřejnost, nebo výuku astronavigace, za vedení pana J. Matesa se stalo velmi vyhledávaným vzdělávacím mimoškolním zařízením.
V roce 2006 se majitel kulturního domu rozhodl ukončit podporu a financování provozu Planetária, s tím, že ČAS musí založit samostatný právní subjekt, který ve vlastní režii zajistí další provoz. Za tímto účelem z pobočky ČAS Teplice vznikla Astronomická společnost Most, o. s. (ASM) se statutem kolektivního člena. Spolek měl jednoho stálého zaměstnance, který zajišťoval programový a technický chod planetária v Mostě, kde měl také spolek své oficiální sídlo. Planetárium má světově unikátní umístění uvnitř 15m koule na střeše kulturního domu. Mimořádností v porovnání s ostatními středními planetárii té doby také bylo, že všechny programy byly multimediální, komponované s hudbou, obrázky a videa namluvené herci místního divadla. Planetárium bylo rekonstruováno a projekční technika byla s ohledem na omezený rozpočet doplněna dataprojektorem s ručně vyrobeným stmívacím zařízením, které umožňovalo plynule doplňovat projekci z přístroje ZKP-2 s multimediální počítačovou projekcí.
Objekt REPRE, kde planetárium sídlilo, bohužel dlouhodobě chátral. Budova, která ve své době z architektonického hlediska v mnohých ohledech předběhla dobu, je již nyní bohužel zastaralá a příliš nákladná na provoz. Postupně se z ní vystěhovalo divadlo, kino i veškeré kulturní, společenské a vzdělávací akce. V jednom momentu zůstalo v potemnělém, prázdném a chladném objektu pouze osiřelé planetárium. Před asi pěti lety začal být provoz planetária z důvodu neuspokojivého stavu budovy omezován a následně ukončen. V současnosti je připravován projekt rekonstrukce objektu, do kterého by se měla přestěhovat okresní knihovna s celým knižním fondem, a planetárium by se nově mělo stát její součástí. Projekt je však stále v přípravné fázi a budoucnost unikátního planetária, i jeho přístroje, tedy zůstává nejasná. Nejpravděpodobnější variantou je provozování Planetária pod hlavičkou okresní knihovny s tím, že by místní astronomové pomáhali garantovat jeho odbornou úroveň.
Na Hvězdárně v Teplicích mezitím nastoupil nový pan ředitel dr. Z. Moravec. Hvězdárna v Teplicích na Písečném vrchu pod jeho vedením prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, která by s ohledem na svůj rozsah zasloužila samostatný článek. I s ohledem na útlum činnosti mosteckého planetária se začalo pracovat na změně sídla zpět do Teplic, kde ASM po přejmenování na Krušnohorskou astronomickou společnost nalezla v nově zrekonstruovaném objektu důstojné působiště. Uzavírá se tím příběh pobočky ČAS Teplice, ze které vznikla Astronomická společnost Most, o. s., která se poté, co splnila svůj účel, vrátila zpět do mateřského lůna teplické hvězdárny.
Hvězdárna v Mostě i nadále zůstává pobočkou Hvězdárny v Teplicích. Její otevírací doba a personální obsazení byly dokonce rozšířeny a posíleny, avšak v době vydání tohoto článku probíhají v bezprostřední blízkosti mostecké hvězdárny sanační práce, kvůli kterým musel být provoz přibližně na rok přerušen. Návrat k běžnému provozu je i s ohledem na koronavirová opatření očekáván koncem roku 2021. Krušnohorská astronomická společnost se schází jednou ročně na pravidelných výjezdních setkáních a své předsevzetí popularizovat astronomii realizuje například publikací pravidelných sloupků o aktuálních astronomických úkazech v mosteckých radničních novinách.