Kosmologická sekce

Kosmologická sekce

Profil na astro.cz / Stránky pobočky / Zpravodaj - archiv

 

Kosmologická sekce sdružuje zájemce o vesmír ve velkém měřítku, jeho stavbu a vývoj. Informuje je o novinkách v kosmologii a extragalaktické astronomii a zprostředkovává informace z kosmologie členům i širšímu okruhu zájemců. Předmětem jejího zájmu je i historie kosmologie.

 

Z webu sekce

V říjnu 1988 byla založena kosmologická skupina v rámci Stelární sekce ČAS, jež se začala zabývat nejvzdálenějšími objekty ve vesmíru. Extragalaktické astronomii se v té době nevěnovala žádná složka ČAS. Hlavním organizátorem založení kosmologické skupiny a jejím prvním předsedou se stal Ing. Jaroslav Souček, CSc., který byl již v důchodu. Vzhledem k tomu, že zaměření Stelární sekce bylo dosti odlišné od témat, kterými se zabývala kosmologická skupina, jevilo se logické ustanovit vlastní samostatnou sekci. Výkonný výbor ČAS se změnou statutu v tomuto směru vyslovil svůj souhlas.
K založení Kosmologické sekce ČAS došlo na ustavující schůzi dne 11. 10. 1993. Zakládajícími členy byli Ing. Jiří Šedivý, CSc.; Miroslav Procházka; Dr. Ing. Bohuslav Novotný; Miroslav Šouta; Ing. Vladimír Novotný; Ing. Vladimír Ptáček, CSc.; Mgr. Ing. Vojtěch Kerhart; Petr Kardaš; RNDr. Josef Hron; Josef Máca; prof. MUDr. Leo Lemež, DrSc.; RNDr. Jiří Grygar, CSc.; Ing. Jaroslav Souček, CSc.; Rudolf Mentzl; RNDr. Prokop Žáček; RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D.; Miroslav Macháček. [PDF download - ustavující schůze Kosmologické sekce ČAS], [PDF download - Corona Pragensis 4/1993]
Ing. Souček byl zvolen předsedou sekce. Ze zdravotních důvodů jej v roce 1995 vystřídal ve funkci předsedy Ing. Vladimír Novotný. Ing. Jaroslav Souček zemřel 13. srpna 1999.

 

Jaroslav Pavlousek (2023)

Kosmologická sekce České astronomické společnosti patří mezi její nejmladší sekce. Jejím předchůdcem byla kosmologická skupina, která vznikla v roce 1988 v rámci stelární sekce se záměrem věnovat se kosmologii a extragalaktické astronomii; tímto oborem se až do té doby žádná ze součástí ČAS nezabývala. V roce 1993 se pak skupina přeměnila na samostatnou sekci se 17 zakládajícími členy. Jejím iniciátorem a prvním předsedou byl Ing. Jaroslav Souček, CSc., od roku 1995 pak byl předsedou Ing. Vladimír Novotný.

Schůzky a diskuzní večery
Jádrem činnosti kosmologické sekce se staly pravidelné schůzky, jejichž účelem je propagovat poznatky z astrofyziky a kosmologie. Zpočátku se konaly ve 14denním intervalu, později se ukázalo, že takováto periodicita klade příliš velké nároky na organizátory i účastníky, a proto se přešlo na interval měsíční. Schůzky se konají pravidelně po celou dobu existence sekce, až na kratší přestávku po bouřlivých událostech roku 1989.
Přednášející na těchto schůzkách jsou z nejrůznějších vědeckých ústavů, ale i z veřejných hvězdáren a dalších institucí. Tématicky jsou přednášky zaměřeny převážně na otázky spojené s kosmologií a astrofyzikou, ale nikoliv výhradně – v programu schůzek se objevují i témata spojená s kosmologií jen  velmi volně anebo dokonce vůbec ne. Programová struktura jednotlivých večerů se obvykle skládá z hlavní přednášky a z druhé kratší přednášky; toto uspořádání dává organizátorům možnost zařadit i témata, která nejsou pro velkou přednášku dostatečně nosná. Velmi významnou součástí schůzek jsou i rozsáhlé diskuse.
Výčet přednášejících je za léta existence sekce opravdu bohatý a opakovaně se v něm objevují i velmi významná jména, např. prof. P. Kroupa z Astronomického ústavu MFF UK, prof. M. Křížek z Matematického ústavu AV ČR, dr. J. Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR , Ing. J. Vondrák z Astronomického ústavu AV, prof. J. Klokočník z Astronomického ústavu AV ČR, doc. A. Mészáros z Astronomického ústavu MFF UK, dr. V. Wagner z Ústavu jaderné fyziky AV ČR a mnozí jiní.
Schůzky sekce se konaly nejdříve na petřínské hvězdárně, později v Planetáriu a na dalších místech; v současné době se konají v  Matematickém ústavu AV ČR,‚Žitná 25, Praha 1.

Odborné semináře kosmologické sekce
Náročnějším úkolem kosmologické sekce se stalo pořádání odborných seminářů, mají větší rozsah a také hloubku než běžné schůzky. Semináře s nejméně třemi přednáškami se konaly v letech 1994 až 1998, po určité přestávce byly obnoveny v roce 2014, a poté se již konaly každoročně. Jejich termín se nakonec ustálil na páteční odpoledne, aby se jich mohli zúčastnit i mimopražští účastníci. Velmi významnou roli při organizaci seminářů zpočátku sehrál prof. Vladimír Vanýsek z Astronomického ústavu MFF UK – zejména při oslovování lektorů, a dále doc. Vladimír Skalský ze Slovenské technické univerzity.  
Již mimo vlastní organizační činnost kosmologické sekce jsou mezinárodní konference o kosmologii v malých měřítcích, které pořádá Matematický ústav AV, konkrétně pak prof. M. Křížek; tyto semináře mají vysokou odbornou úroveň. Mnozí členové kosmologické sekce se těchto seminářů účastní, i když většinou v roli posluchačů. Sborníky z konference jsou přístupné na webové adrese
https://users.math.cas.cz/~krizek/cosmol/list.html

Archiv přednášek
Všechny přednášky z odborných seminářů a většina přednášek z
pravidelných schůzek jsou zaznamenávány a jsou přístupné prostřednictvím  webových stránek kosmologické sekce https://users.math.cas.cz/~krizek/cosmol/
(případně stačí do vyhledávače zadat heslo kosmologická sekce).

Členská základna
Počet členů sekce postupně vzrůstá a mění se také jejich struktura. Zpočátku byli členy téměř výhradně amatéři, v průběhu času se významně zvětšoval podíl členů se specializovaným fyzikálním vzděláním. Sekce sice nemá vlastní publikace, práce jejích členů se však do roku 2019 objevily v 5 knihách a sbornících, celkem 29 článků vyšlo v mezinárodních recenzovaných časopisech a 28 článků v popularizačních časopisech.

Vyzpovídal jsem její činitele, sepsal to a nechal autorizovat. Je toho dost málo, ale ono asi toho víc sepsat nejde. V každém případě je to už definitivní text, se kterým nelze nic víc dělat