Kopalova přednáška

Kopalova přednáška

Stránka na astro.cz

 

Ocenění nese jméno po významném českém astronomovi prof. RNDr. Zdeňku Kopalovi, DSc. První úvahy o zřízení této ceny lze datovat až do roku 2001. V tomto roce byl zvolen nový výkonný výbor Společnosti a na jeho prvním zasedání, které se konalo 28. dubna, přišel s touto myšlenkou RNDr. Jiří Grygar, CSc. Již tehdy se mělo jednat o cenu pro českého astronoma, který dosáhl významnějšího vědeckého úspěchu. Přednáška měla být spojena s vyšší finanční odměnou, což byl kámen úrazu, na financování nebyly zdroje, a tak byly úvahy o nové ceně na delší čas odloženy. Inspirací pro toto ocenění byla nejspíše Manchesterská astronomická společnosti, která brzy po úmrtí Dr. Kopala zřídila každoročně udělovanou cenu v podobě přednášky s názvem Kopal Memorial Lecture. ČAS se k této ceně vrátila až zkraje roku 2007, úvahy o jejím zřízení byly diskutovány na jednání výkonného výboru 22. ledna a Dr. Grygar byl pověřen vypracováním statutu. Ideou této ceny bylo doplnit již stávající portfolio cen a oceňovat aktivní vědecké pracovníky na vrcholu jejich kariéry. O zavedení ceny rozhodl 17. sjezd ČAS, který se konal ve dnech 14.–15. dubna 2007 ve Valašském Meziříčí. Následná květnová schůze výkonného výboru pak schválila její statut a 20. června bylo výkonným výborem přijato rozhodnutí, že první udělení ceny proběhne na setkání k 90. výročí založení ČAS, to se uskutečnilo 8. 12. v Zrcadlové kapli Klementina. Posláním této ceny je ocenit české astronomy/-ky za významné vědecké výsledky, dosažené v několika posledních letech a uveřejněné ve světovém vědeckém tisku. Její součástí je alespoň čestný honorář.

Blíže aktuální podobu ceny a její předávání popisuje Statut. Jeho první verzi schválil výkonný výbor na svém zasedání 16. 5. 2007 a otiskly jej Kosmické rozhledy 4/2007. Aktuálně platí statut ze dne 19. 6. 2013, který upřesňuje termín, do kdy mohou být podávány návrhy na udělení Kopalovy přednášky.

 

Statut Kopalovy přednášky

 1. K uctění památky význačného českého astronoma XX. století prof. RNDr. Zdeňka Kopala, DSc.
  (* Litomyšl, 4. 4. 1914; † Manchester 23. 6. 1993) zřizuje Česká astronomická společnost Kopalovu přednášku (dále jen KP) jako ocenění českého astronoma/astronomky za významné vědecké výsledky, dosažené v několika posledních letech a uveřejněné ve světovém vědeckém tisku.
 2. KP se uděluje nanejvýš jednou za rok a je určena výhradně žijícím jednotlivcům.
 3. Zdůvodněný návrh na udělení KP může podat kterýkoliv člen ČAS Výkonnému výboru ČAS do 31. května daného roku.
 4. K posouzení došlých návrhů zřídí Výkonný výbor minimálně tříčlennou komisi, které předsedá předseda ČAS a jejíž členy jmenuje Výkonný výbor z členů ČAS s přihlédnutím k oborům nominovaných astronomů.
 5. Komise rozhodne o udělení KP nejpozději do měsíce po uzávěrce došlých návrhů. Vítězný návrh musí získat alespoň 3/5 odevzdaných hlasů v komisi. Pokud se tak nestane, není KP v daném roce Oceněn.
 6. V kladném případě postoupí komise návrh Výkonnému výboru ČAS, který musí návrh schválit prostou většinou hlasů; jinak není KP v daném roce Oceněn.
 7. Předseda ČAS vyrozumí oceněného/oceněnou s dotazem, zda poctu přijímá. Pokud ano, dohodne s ním místo, čas a téma Kopalovy přednášky na vhodné akci ČAS přístupné veřejnosti.
 8. Oceněný obdrží čestný honorář a celý text nebo výtah z jeho přednášky bude zveřejněn na webových stránkách ČAS, popř. též ve členském věstníku.
 9. Kopalova přednáška byla schválena 17. sjezdem ČAS. Statut schvaluje Výkonný výbor ČAS. Statut KP nabývá účinnosti dne 19. 6. 2013.

 

Laureáti Kopalovy přednášky

2017 - Mgr.  Ondřej Pejcha , Ph.D.

2016 - prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

2015 - Mgr. Petr Pravec, Ph.D.

2014 - RNDr. Jiří Borovička, CSc.

2013 - RNDr. David Nesvorný, Ph.D. 

2012 - Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.

2011 - Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.

2010 - Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

2009 - Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.

2008 - Doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.

2007 - RNDr. Pavel Spurný, CSc.