Kadavý František

Kadavý František

GC73D70

12. 11. 1896 – 6. 5. 1972
astronom, popularizátor

 

František Kadavý byl český astronom a předseda Československé astronomické společnosti. Byl také ředitel Lidové hvězdárny v Praze na Petříně. Zabýval se pozorováním Slunce, planet, meteorů, proměnných hvězd, popularizační a přednáškovou činností.
V roce 1922 byl přijat do České astronomické společnosti, ve které vytrval i v dobách, kdy se jiným sil nedostávalo. Účastnil se výstavby petřínské hvězdárny, pečoval o ni a opatroval ji v dobách okupace. Byly doby, kdy na jeho bedrech spočíval celý její provoz, administrace společnosti i večerní starost o návštěvníky. Za jeho dohledu tak vyrůstali na hvězdárně pracovníci, kteří později zaujali v astronomii významné postavení a rádi na něj vzpomínali.
Neméně pozoruhodná je jeho činnost a vytrvalost v pozorování Slunce. Více než 7000 kreseb je toho dokladem. Pokud mu dobře sloužily oči, vykonal přes 13 000 pozorování proměnných hvězd, pozoroval meteory, planety a zákryty hvězd.
Jeho popularizační činnost je úctyhodná. Vyrostla z nutnosti poskytovat návštěvníkům hvězdárny stále rozsáhlejší výklady v době, kdy o tuto večerní činnost neměl nikdo valný zájem. Během doby vyrostl ve svérázného a oblíbeného řečníka. Počet jeho přednášek a výkladů jde do tisíců. Uznáním této činnosti byl jmenován v roce 1953 ředitelem Lidové hvězdárny v Praze na Petříně. Dovedl kolem sebe soustředit velký počet mladých schopných řečníků a demonstrátorů, kteří kráčeli ve stopách svého učitele, rozšiřujíce témata svých přednášek. Jen díky jeho organizační schopnosti se přednášková činnost Lidové hvězdárny rozrostla natolik, že ve své době neměla nikde obdoby. Zájezdy na venkov, besedy u dalekohledů, nedělní odpoledne na hvězdárně, to jsou podniky, které vyrostly pod jeho dohledem.

 

 

 

Podklady

 

astronom
Narodil se 12. 11. 1896 v Ledkově, zemřel 6. 5. 1972 v Praze.
Astronom, předseda Československé astronomické společnosti Československé akademie věd.

První ředitel Lidové hvězdárny v Praze na Petříně. Zabýval se pozorováním Slunce, planet, meteorů, proměnných hvězd, popularizační a přednáškovou činností.

 

Šedesát let -a z nich třicet čtyři roky Í'ntensiJVní činnosti na Lidové hvězdárně v Praze -to je pěkná životní bilance. V roce 1922, kdy se činnost České společnosti astronomické rozrůstala, uvítali zak1adatelé Společnosti dnešního oslavence do spolupráce. 'vytrval v ní v dobách, kdy s11y jiných ochably, účastnil se výstavby Lidové hvězdárny, pečoval o ní a opatroval ji v dobách ·o'kupace. Byly d()lby, kdy na jeho bedrech spočíval celý její provoz, administrace Společnosti i večerní starost s ná'Vštěvníky. Nebyl,Cl, to práce lehká. Za jeho dohledu v}'lrustali na hvězjdárně pracovníci, 'kteří dne.s lZaujímají v astronomii významné postavení a rádi si vzpomínají na pana "Ký", na jeho spolupráci při pozorování a jeho péči
o ípozorovateJle.
Neméně p0'zoruhodná je jeho činnost ta vytrvalost 'V pozorování Slunce více než 700-0 kre.seb je toho dokLadem. Po,kud mu dobře sloužily oči, vykonal přes 13 0.00 pozorování proměnných hvězd, účastni:! se ,pozorování meteoru, planet a zákrytů hvězd.
Jeho popul3.'risační činnost je úctyhodná. Vyrostla z nutnosti poskytovat nálVištěvníkům hvězdárny stále rozsáhlejší výklady v době, kdy o tuto večerní činnost neměl nikdO' valný zájem. Během dolby vyrostl ve svéráznéhO' a oblíbeného řečníka a počet jehO' ,přednášek a výk,ladů jde do tisíců. V uznání této činnosti byl jmenován v ro-ce 1953 ředitelem Lidové hvězdárny v Praze na Petříně. Jako předseda krajské sekce Společnosti pro šíření ,politických ta vědeckých znalostí se stará o přednáškovO'U činnost této organisace. Dovedl kO'lem sebe sO'ustředit velký počet mladých s,chopných řečniků a demonstrátorů, kteří kráčejí v stopách svého učitele, rozšiřujíce téma:ta S'Vých přednášek .
Jen díky jeho organisační schopnosti rozrostla se lPřednášková činnost Lidové hvězdárny do té mky, že nemá obdoby. Zájezdy na venkov, 'besedy u dalekohledů, nedělní odpoledne 'Ua hvězdárně, to jsou podniky, které vyrostly pod jeho dohledem. Od té doby návštěvnost hvězdárny stoupla do ne.předvídané výše a jen nedostačující mí,stno.stiz,aibraňují tomu, a.by se ještě z-V'ětšila.
Nehledě k popularisačni literární činnosti jU'bilanta je sama vytčená žÍlvolnÍ bilance více než 'krásná. Jeho jmenování 'Vzorným pracovníkem ministerstva kultury v roce 195-5 bylo významným oceněním nezištné činnosti, která hned talk nebude mH stejně obětavého následovníka.
Ale sÍ'ly jubilanta v šedesátce ještě neopouštějí a jeho činnost potrvá jistě po mnohá daLší léta. K tomu mu přejeme všichni dobré zdraví a usměvavou mysl. 

ŘH 1956 (257)