Horský Zdeněk

Horský Zdeněk

GC6XEBK

11.3.1929 - 8.5.1988 

historik, astronom

 

PhDr. Zdeněk Horský, CSc. byl český astronom a historik. Vystudoval filozofii a hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, ale také astronomii a matematiku na Fakultě přírodovědecké. Dále se zabýval studiem historických vědeckých přístrojů.
Středem jeho zájmu byla astronomie 16. až 17. století a díla M. Koperníka, J. Keplera, T. Brahe, Tadeáše Hájka z Hájku a věda rudolfinské epochy. Byl pracovníkem Astronomického ústavu ČSAV a nezapomínal ani na popularizaci své práce. Často vystupoval v rozhlase i v televizi, přednášel na velkých fórech i na venkovských hvězdárnách. Je autorem četných drobných i větších prací. Mnoho jeho prací zůstalo jen v rukopisech, zemřel předčasně v roce 1988. Týká se to i komentovaného překladu základního Koperníkova díla „De revolutionibus“.
V souvislosti se zájmem o historii vysvětlil kosmologickou symboliku Karlova mostu v Praze a jeho závěry jsou v tomto smyslu přijímány jako objektivní. Astrologie na panovnickém dvoře císaře Karla IV. měla důležitou pozici. V té době bylo obvyklé, že k zahajování významných staveb docházelo v okamžiku, kterému byly hvězdy nakloněny. Položení základního kamene Karlova mostu se uskutečnilo 9. července 1357 v 5:31 hodin ráno, což představuje řadu lichých čísel 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Astrologicky to byl také zajímavý okamžik, protože všechny tehdy známé planety byly nad obzorem a znamení Lva, heraldický symbol českých zemí a Prahy, byl v ascendentu, právě vycházel.
Zdeněk Horský ukazuje pražský orloj bez bájných nánosů jako vrcholné dílo české gotické vědy a techniky a také jako unikátní uměleckou památku. Kniha „Pražský orloj“ (Panorama Praha), vyšla až krátce po jeho smrti v roce 1988, i když byla připravena do tisku už v roce 1983. Jeho zásadní přínos byl v dokladování datace do roku 1410, tedy ještě do doby předhusitské. Zařadil jej tak mezi nejstarší evropské středověké stroje tohoto typu, jako jsou například orloje v Padově a ve Štrasburku. Na jeho památku byla pojmenována planetka (3827) Zdeněkhorský.

 

 

Podklady

 

PhDr. Zdeněk Horský, CSc. (11. března 1929 v Praze – 8. května 1988 tamtéž) byl český astronom a historik.

Vystudoval filozofii a hudební vědu na filozofické fakultě Karlovy univerzity, ale také astronomii a matematiku na fakultě přírodovědecké. Dále se zabýval studiem historických vědeckých přístrojů. Spojení humanitních a exaktních věd určilo celou jeho další dráhu.

  • 1956–1970 pracoval v Historickém ústavu ČSAV (Ústav čsl. a světových dějin ČSAV)
  • 1970–1973 pracoval v Astronomické společnosti při ČSAV
  • od roku 1973 byl pracovníkem Astronomického ústavu ČSAV
     

Dílo

Od počátku se soustředil na dějiny vědy a astronomie. Zvláště se obracel k dílu Mikuláše Koperníka a k astronomii „rudolfínské epochy“ v 16. a 17. století, zastoupenou osobnostmi jako Johannes Kepler, Tycho Brahe a Tadeáš Hájek z Hájku.

Dále aplikoval archeoastronomický výzkum svým výkladem „makotřaské lokality“ z poloviny 4. tisíciletí př. n. l., vyložil „kosmologickou symboliku“ gotické architektury Karlova mostu v Praze. K cenným výsledkům jeho práce patří rovněž nová datace staroměstského orloje a některé nové atribuce vědeckých přístrojů. Množství dalších prací (mimo jiné komentovaný překlad základního Koperníkova díla „De Revolutionibus Orbium Coelestium“, který dosud v češtině dosud chybí) zůstalo nedokončených.

 

 

PhDr. Zdeněk Horský, CSc. studoval filosofii a hudební vědu na filozofické fakultě Karlovy univerzity, ale také astronomii a matematiku na fakultě přírodovědecké. Syntéza humanitních a exaktních věd určila celou jeho životní dráhu, soustředil se na dějiny vědy. Středem jeho zájmu byla astronomie 16. a 17. století a díla Mikuláše Koperníka, Johanna Keplera, Tycho Braha a Tadeáše Hájka z Hájku a věda rudolfinské epochy. K jeho zájmům patřilo i studium historických vědeckých přístrojů. V aplikaci těchto témat na české prostředí platil za uznávanou autoritu. Témata přitom sledoval jako přední reprezentant tzv. mezních oborů z velkého kulturního nadhledu se zřetelem k podmínkám a okolnostem, které rozmach vědy stimulují a doprovázejí, ke kontaktu vědy s filosofií a nejšíře chápanou kulturou.

Zabýval se také archeoastronomickým výzkumem. Zkoumal lokalitu Makotřasy (Středočeský kraj) z období kolem roku 3500 př.n.l., z mladší doby kamenné. Archeologové zde objevili nejstarší doklady o zpracovávání kovů na našem území, okrouhlé pece s kusy mědi a zlomky tavicího tyglíku. Ohrazení čtvercové plochy o straně 300 metrů, její účel a astronomickou orientaci směrem ke hvězdám zkoumal právě zde. I když výsledky a závěry nebyly jednoznačné a mohlo zde být slavnostní shromaždiště bez astronomického významu, nabízely se zde paralely s jinými megalitickými stavbami.

Vysvětlil kosmologickou symboliku Karlova mostu v Praze a jeho závěry jsou v tomto smyslu přijímány jako objektivní. Astrologie na panovnickém dvoře císaře Karla IV. měla důležitou pozici a v té době bylo obvyklé, že k zahajování významných staveb docházelo v okamžiku, kterému byly hvězdy nakloněny. Položení základního kamene Karlova mostu se uskutečnilo 9. července 1357 v 5:31 hodin ráno, což představuje řadu lichých čísel 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 7 -5 - 3 - 1. Astrologicky to byl také zajímavý okamžik, protože všechny tehdy známé planety byly nad obzorem a znamení Lva, heraldický symbol českých zemí a Prahy, byl v ascendentu, právě vycházel.

Byl pracovníkem Astronomického ústavu ČSAV a nezapomínal ani na popularizaci své práce. Často vystupoval v rozhlase a v televizi, přednášel na velkých fórech i na venkovských hvězdárnách a je autorem četných drobných i větších prací. Připomínáme jeho spoluautorství na stručných dějinách astronomie Poznávání vesmíru, Dějin exaktních věd v českých zemích, astronomické encyklopedie Vesmír či monografie Kepler v Praze. Mnoho jeho prací zůstalo jen v rukopisech, zemřel předčasně v roce 1988. Týká se to i komentovaného překladu základního Koperníkova díla De revolutionibus.

Naše stránky jsou o pražském orloji a už několikrát jsme uvedli, že přínos Dr. Horského k historii orloje byl zásadní. Šest set let existence orloje, který připadá na rok 2010, představuje značnou část českých dějin. Dr. Horský ukazuje orloj bez bájných nánosů jako vrcholné dílo české gotické vědy a techniky a také jako unikátní uměleckou památku. Kniha Pražský orloj (Panorama Praha), vyšla až krátce po jeho smrti v roce 1988, i když byla připravena do tisku už v roce 1983. Shrnuje v ní čtvrtstoletí bádání v historii nejen orloje ale v souvislostech i s dějinami Prahy. Jeho zásadní přínos byl v dokladování datace do roku 1410, tedy ještě do doby předhusitské. Zařadil jej tak mezi nejstarší evropské středověké stroje tohoto typu, jako jsou například orloje v Padově a ve Štrasburku. Bibliografie orloje není rozsáhlá. Tato kniha vycházela z vědecké práce Zdeněk Horský - Emanuel Procházka, Pražský orloj, Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, IX., Československá akademie věd z roku 1964. Svou knihou se zařadil k dílům, jako je Zpráva o orloji od J. Táborského z roku 1570 a práci prof. V. Rosického z roku 1923.

Především určil jako projektanta orloje astronoma a matematika u dvora krále Václava IV. a profesora pražské univerzity Mistra Jana Ondřeje, zvaného Šindel a autora stroje hodináře Mikuláše z Kadaně. Mnoho autentických dokumentů se v průběhu válek a požárů nedochovalo. Datování určil podle listu staropražské rady města, nejpozději k 9. říjnu 1410. Dokument je znám z opisu do němčiny, i když z doby pozdější. Další písemná zmínka o pražském orloji z roku 1459 byla nalezena na horoskopu v hasištejnské knihovně. V roce 1959 objevil ve spise Tadeáše Hájka z Hájku z roku 1557 poznámku o Janu Šindelovi, jako autorovi orloje. Táborského zpráva (1570) známá byla, ale v roce 1962 byl objeven do té doby její neznámý opis z roku 1587, do kterého po sto let neznámí orlojníci zaznamenávali své poznatky z údržby orloje. Dr. Horský nové zdroje dal do vzájemných souvislostí a jeho datování je dnes všeobecně přijímáno.

Česká astronomická společnost v roce 2010 organizuje v Karolinu konferenci k 600. výročí Pražského orloje. A tento rok na jaře, 11. března 2009, si astronomická veřejnost a přátelé Dr. Zdeňka Horského připomněla jeho nedožitých osmdesátých narozenin.

text: Stan. Marušák

 

 

Dnes, 11. března 2009 by se historik astronomie RNDr. Zdeněk Horský, CSc., dožil osmdesáti let. Studoval filosofii a hudební vědu na Filosofické fakultě UK a astronomii a matematiku na Přírodovědecké fakultě UK. Pod vlivem profesora Otakara Zicha, též mého učitele, se soustředil na dějiny vědy.

Ráda jsem Zdeňka Horského potkávala, jeho několik vět pro mě vždy znamenalo povzbuzení na několik týdnů. Díky svému dílu s námi žije dál jako spoluautor Poznávání vesmíru, Dějin exaktních věd v českých zemích do konce 19. století či encyklopedického Vesmíru. Monografii Kepler v Praze bereme v době přípravy Keplerova muzea často do ruky. Horského nová datace pražského orloje změnila pohled na dobu jeho vzniku, takže na jaře příštího roku vzpomeneme při konferenci v Karolínu 600. výročí Šindelova modelu. Při procházkách Prahou nás vždy upoutal Dr. Horského kosmologický výklad výzdoby Staroměstské mostecké věže. Jeho náhlým odchodem 8. května 1988 před více než dvaceti lety zůstalo mnoho nedokončeno.

Při našem společném výletě v roce osmdesátém ve vánici na krkonošských vrcholcích jsme poslouchali hučení větru a diskutovali o Keplerových Harmoniích světa, a pak nám Zdeněk Horský věnoval svůj Vesmír se vzpomínkou na hory a hvězdy, které jsme tehdy neviděli. Zato Zdeňka Horského mám často před očima a s respektem pokračuji v hledání odpovědí na otázky v tehdy započatém rozhovoru.

Prosím členy ČAS a všechny astronomy, aby se ctí vzpomněli osobnosti, která pro nás mnoho znamenala, nejlépe otevřením některé z jeho knih.

Alena Šolcová