Cena Zdeňka Kvíze

Cena Zdeňka Kvíze

Stránka na astro.cz

 

Tato cena nese pojmenování po předním českém astronomovi a významném členu České astronomické společnosti Zdeňku Kvízovi. Na jeho počest je udělována astronomům za odbornou nebo vědeckou činnost ve třech Kvízových hlavních oborech, tedy studium meziplanetární hmoty, studium proměnných hvězd, popularizace a výuka astronomie. O zřízení ceny rozhodl výkonný výbor ČAS na svém zasedání dne 24. 3. 1994, přičemž od počátku je správcem této ceny ředitel hvězdárny v Úpici, tehdy byla ředitelkou Eva Marková. Důvod je prostý, hvězdárna v Úpici je tradičním organizátorem meteorických expedic, stejně jako jím byl dr. Z. Kvíz. První statut ceny schválil výkonný výbor na svém červnovém zasedání a na zasedání 6. 12. téhož roku bylo rozhodnuto, že cena bude poprvé udělena v roce 1996. O udělení ceny rozhoduje výkonný výbor na návrh zřízené tříčlenné komise, která posuzuje došlé nominace. Cena je udělována jednou za dva roky a je dobrým zvykem její předání na některé akci Společnosti, která je nejblíže datu narození dr. Z. Kvíze, 4. března. Oceněný přebírá spolu s diplomem také věcný dar a přednese přednášku, která se týká oblasti, za níž byl oceněn. Financování je podle statutu zajištěno z úroků jistiny této ceny. Jejím základem byla v počátcích ceny pozůstalost dr. Z. Kvíze. V pozdějších dobách byla jistina navýšena o příspěvky úpické hvězdárny, příspěvky sekcí Společnosti nebo jednotlivých členů. K významnému navýšení jistiny došlo v roce 2004, tehdy věnoval RNDr. Luboš Kohoutek, CSc[1]. část své finanční odměny za obdrženou cenu Česká hlava ve prospěch navýšení částky určené pro věcné dary.

Blíže aktuální podobu ceny a její předávání popisuje Statut, jehož první verze byla přijata výkonným výborem ČAS na jeho zasedání 22. 6. 1994 a byl publikován v Kosmických rozhledech plus č. 3/1994. V současné době platí úprava z 11. 10. 2005 zveřejněná v Kosmických rozhledech č. 6/2005.

 

Statut Ceny Zdeňka Kvíze

  1. Cena Zdeňka Kvíze (dále jen Cena) je cenou udělovanou Českou astronomickou společností. Cena je udělována za odbornou nebo vědeckou činnost v oborech: studium meziplanetární hmoty, studium proměnných hvězd, popularizace a výuka astronomie. Tyto obory, v nichž je cena udělována, odpovídají zaměření vědecké práce zesnulého Dr. Zdeňka Kvíze.
  2. Cena je udělována obvykle v jednom z uvedených tří oborů, a to většinou jednou za dva roky.
  3. Správcem ceny i účtu ceny je ředitel Hvězdárny v Úpici. Revizi stavu provádí VV ČAS nebo revizní komise ČAS.
  4. Při udělení ceny je odměněnému předán diplom a věcný dar. Očekává se, že odměněný přednese přednášku, jež souvisí s problematikou, za kterou mu byla cena udělena.
  5. Návrhy na udělení ceny podávají podle zaměření činnosti kandidáta obvykle výbory sekcí nebo poboček, jsou však přípustné i návrhy jednotlivých členů ČAS. Nejzazší termín k podání návrhů pro dané období stanoví VV CAS nejpozději do 31.12. v předcházejícím roce.
  6. K posouzení návrhů jmenuje předseda ČAS na návrh VV ČAS tříčlennou komisi, jejímž předsedou je Správce ceny. Dalšími členy komise jsou zpravidla předsedové či členové výborů sekcí nebo poboček, které se věnují alespoň jednomu z oborů: studium meziplanetární hmoty, studium proměnných hvězd, popularizace a výuka astronomie. Komise projedná došlé návrhy do jednoho měsíce po svém ustavení a dá doporučení výkonnému výboru ČAS. Jednání komise může mít korespondenční podobu.
  7. Výkonný výbor ČAS návrh komise schválí nebo zamítne. Nesouhlasí-li výkonný výbor ČAS s doporučením komise, může komise navrhnout na Cenu jiného kandidáta, případně znovu zdůvodnit svůj původní návrh. Rozhodnutí výkonného výboru ČAS o druhém návrhu je konečné.
  8. Finanční prostředky k úhradě ceny jsou obvykle získány z úroků jistiny této ceny; o výjimkách musí rozhodnout VV ČAS, a to jednomyslně. Základní částka jistiny byla získána z pozůstalosti Zdeňka Kvíze, doplňujících příspěvků sekcí a příspěvku Hvězdárny v Úpici. Jistinu nebo částku, určenou na ceny, je možné zvýšit účelově o dary členů České astronomické společnosti nebo jiných dárců, nebo o doplňující příspěvky výborů sekcí. V těchto případech má dárce právo rozhodnout, zda darovanou částku věnuje na zvýšení jistiny nebo částky určené na cenu.
  9. Cena se v daném období uděluje nejvýše jednomu člověku. Dělení Ceny je výjimečně možné jen v případě, jestliže kandidáti po významnou dobu intenzívně spolupracovali. Výkonný výbor ČAS může podle povahy předložených nominací rozhodnout i o tom, že Cena v daném období nebude udělena.


[1] Dr. Kohoutek organizoval spolu s Dr. Kvízem vyhlášené meteorické expedice

 

Laureáti Ceny Zdeňka Kvíze

2016 - Ing. Pavel Cagaš, Ph.D.

2014 - Jakub Černý

2012 - Bc. Petr Sobotka

2010 - Mgr. Martin Lehký

2008 - Bc. Luboš Brát

2006 - Ladislav Šmelcer

2004 - Ing. Jana Tichá

2002 - Ing.  Jakub Koukal 

2000 - Bc. Lenka Kotková (Šarounová)

1998 - Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

1996 - Kamil Hornoch