Cena Františka Nušla

Cena Františka Nušla

Stránka na astro.cz 

 

Toto prestižní ocenění je pojmenováno po dlouholetém předsedovi ČAS prof. Františku Nušlovi. Jedná se zároveň o nejstarší cenu udělovanou Českou astronomickou společností. Vznik tohoto ocenění se datuje až do roku 1937. V tomto roce totiž prof. Fr. Nušl slavil své 70. narozeniny, a právě při této příležitosti se výbor Společnosti rozhodl založit nejprve Fond profesora Fr. Nušla, ze kterého měla být následně cena financována. Z počátku nesla název Cena profesora Nušla a v době svého vzniku měla oceňovat především astronomy amatéry za vynikající práci nebo zásluhy o astronomii. Jednalo se svým způsobem o jakési povzbuzení odborné a zejména popularizační činnosti v tehdejší nelehké době. Na zmíněný fond přispívali menšími i většími částkami sami členové Společnosti. Výroční zpráva[1] za rok 1937 uvádí, že ke konci tohoto roku se na účtu sešlo 828 korun[2],[3]. Dary do fondu přicházely ale i v dalších letech.

Cena byla v minulosti udělována na valné hromadě Společnosti a oceněný obdržel diplom. Poprvé byla udělena za rok 1938. Po dvanácti letech, v roce 1949, bylo ale její udělování na dlouhou dobu přerušeno, a to s jednou výjimkou v roce 1952. V pozměněné podobě se dočkala svého obnovení až v roce 1999.  V současné době uděluje ČAS Cenu Františka Nušla významným osobnostem za jejich celoživotní vědeckou, odbornou, pedagogickou, popularizační nebo organizační práci v astronomii a příbuzných vědách. V nové podobě uděluje cenu výkonný výbor ČAS, a to na doporučení k tomu zřízené komise, která posuzuje došlé nominace. Oceněný kromě diplomu obdrží také medaili. Slavnostní předání je rovněž spojeno s přednáškou laureáta.

Blíže aktuální podobu ceny a její předávání popisuje Statut, jehož první verzi připravil Jindřich Šilhán. Statut byl schválen na zasedání výkonného výboru ČAS dne 27. 1. 1999. V současné době platí úprava z 13. 1. 2018.

 

Statut Ceny Františka Nušla

  1. Cenu Františka Nušla (1867–1951) – dále jen Cenu – uděluje Česká astronomická společnost. Cena byla udělována v letech 1938–1949, poté bylo její předávání přerušeno. Tímto statutem dochází k obnovení Ceny v nové podobě.
  2. Cena Františka Nušla je určena k ocenění významných osobností za jejich celoživotní vědeckou, odbornou, pedagogickou, popularizační nebo organizační práci v astronomii a příbuzných vědách.
  3. Cena se uděluje nejvýše jednou v roce, nejpozději k výročí narození prof. Nušla (3. prosince).
  4. Při udělení Ceny je laureátovi předán diplom. Je-li laureát ochoten přednést přednášku o svém díle nebo na jiné zvolené téma, je to vítáno.
  5. Návrhy na udělení Ceny podávají obvykle výbory poboček a sekcí ČAS, jsou však přípustné i návrhy jednotlivých členů ČAS. Nejzazší termín k podání návrhů pro daný rok je 31. březen.
  6. K posouzení návrhů jmenuje předseda ČAS minimálně tříčlennou komisi, jejímž předsedou je on sám. Dalšími členy jsou člen výkonného výboru ČAS pověřený správou Ceny a vybraný astronom vhodné specializace podle došlých nominací. Komise projedná došlé návrhy do jednoho měsíce po svém ustavení a dá doporučení výkonnému výboru ČAS. Jednání komise může mít korespondenční podobu.
  7. Výkonný výboru ČAS na své nejbližší schůzi návrh komise schválí nebo zamítne. Nesouhlasí-li výkonný výbor ČAS s doporučením komise, může komise navrhnout na Cenu jiného kandidáta, případně znovu zdůvodnit svůj původní návrh. Rozhodnutí výkonného výboru ČAS o druhém návrhu je konečné.
  8. Cena se v daném roce uděluje nejvýše jednomu člověku. Dělení Ceny je výjimečně možné jen v případě, jestliže kandidáti po významnou dobu intenzívně spolupracovali. Výkonný výbor ČAS může podle povahy předložených nominací rozhodnout i o tom, že Cena v daném roce nebude udělena.
  9. Při prvním předání Ceny po jejím obnovení budou přečtena jména všech dosavadních laureátů Ceny.


[1] Říše hvězd č. 4., 1938

[2] Pro srovnání, článek časopisu Statistika a My, uvádí průměrný měsíční plat v roce 1937 764 korun. Článek je dostupný online a adrese https://www.statistikaamy.cz/2015/04/14/od-roku-2000-se-prumerna-mzda-temer-zdvojnasobila/

[3] V knize STANĚK, Jaroslav (1995). Peníze v Českých zemích. Praha: P.A.S. se pro příklad dočteme, že 1kg brambor stál 50 haléřů, 1kg chleba 2,25 korun, máslo 16,50 korun, nájemné za dvoupokojový byt bylo 320 korun, vlněný pánský oblek přišel na 500 korun

 

1.1Ceny a ocenění udělované společností

Česká astronomická společnost sdružuje několik stovek členů – milovníků astronomie – z řad profesionálů i amatérů. Najde se mezi nimi mnoho výjimečných osobností, které svým nadšením, odhodláním a prací významně přispívají k vědeckému poznání, šíření znalostí nebo šíření dobrého jména české astronomie. Jedním z milých úkolů Společnosti je na tyto osobnosti poukázat, ocenit jejich činnost a možná je tím i povzbudit do další práce. Neméně důležité je pak představení těchto osobností a jejich práce široké veřejnosti. Za tímto účelem zřídila ČAS v průběhu historie hned několik ocenění. Některé přetrvaly, jiné zanikly, některé nové naopak v budoucnu jistě vzniknou. Nejstarším oceněním, které je udělováno s přestávkou od roku 1938 je Cena Františka Nušla za celoživotní dílo. Z aktuálně udělovaných cen dále jmenujme Kopalovu přednášku, která oceňuje významné vědecké výsledky, Cena Zdeňka Kvíze vyzdvihuje vědeckou činnost konkrétně v oboru meziplanetární hmoty, proměnných hvězd nebo popularizaci a výuce. Dále vznikla Littera astronomica propagující literární díla a Cena Jindřicha Zemana zaměřující se na astrofotografii. V následující části si jednotlivé ceny představíme detailněji, a to včetně stručných medailonků jejich laureátů.

 

 

1.1.1Nušlova cena

Toto prestižní ocenění je pojmenováno po dlouholetém předsedovi ČAS prof. Františku Nušlovi. Jedná se zároveň o nejstarší cenu udělovanou Českou astronomickou společností. Vznik tohoto ocenění se datuje až do roku 1937. V tomto roce totiž prof. Fr. Nušl slavil své 70. narozeniny, a právě při této příležitosti se výbor Společnosti rozhodl založit nejprve Fond profesora Fr. Nušla, ze kterého měla být následně cena financována. Z počátku nesla název Cena profesora Nušla a v době svého vzniku měla oceňovat především astronomy amatéry za vynikající práci nebo zásluhy o astronomii. Jednalo se svým způsobem o jakési povzbuzení odborné a zejména popularizační činnosti v tehdejší nelehké době. Na zmíněný fond přispívali menšími i většími částkami sami členové Společnosti. Výroční zpráva1 za rok 1937 uvádí, že ke konci tohoto roku se na účtu sešlo 828 korun2,3. Dary do fondu přicházely ale i v dalších letech.

Cena byla v minulosti udělována na valné hromadě Společnosti a oceněný obdržel diplom. Poprvé byla udělena za rok 1938. Po dvanácti letech, v roce 1949, bylo ale její udělování na dlouhou dobu přerušeno, a to s jednou výjimkou v roce 1952. V pozměněné podobě se dočkala svého obnovení až v roce 1999. V současné době uděluje ČAS Cenu Františka Nušla významným osobnostem za jejich celoživotní vědeckou, odbornou, pedagogickou, popularizační nebo organizační práci v astronomii a příbuzných vědách. V nové podobě uděluje cenu výkonný výbor ČAS, a to na doporučení k tomu zřízené komise, která posuzuje došlé nominace. Oceněný kromě diplomu obdrží také medaili. Slavnostní předání je rovněž spojeno s přednáškou laureáta.

Blíže aktuální podobu ceny a její předávání popisuje Statut, jehož první verzi připravil Jindřich Šilhán. Statut byl schválen na zasedání výkonného výboru ČAS dne 27. 1. 1999. V současné době platí úprava z 13. 1. 2018.

 

Laureáti Ceny Františka Nušla

2017 - prof. RNDr.  Jiří Bičák , DrSc., dr. h. c. (1942)

2016 - prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (1947)

2015 - prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (1949)

2014 - prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (1950)

2013 - doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. (1949)

2012 - Ing. Antonín Rükl (1932-2016)

2011 - RNDr. Jiří Grygar, CSc. (1936)

2010 - RNDr. Luboš Kohoutek, CSc. (1935)

2009 - RNDr. Pavel Mayer, DrSc. (1932-2018)

2008 - prof. RNDr. Ivan Hubený, CSc. (1948)

2007 - Ing. Jan Vondrák, DrSc. (1940)

2006 - RNDr. Zdeněk Sekanina, CSc. (1936)

2005 - RNDr. Ladislav Sehnal, DrSc. (* 5. 2. 1931, † 26. 10. 2011)

2004 - RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc. (* 27. 1. 1929, † 4. 12. 2009)

2003 - doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc. (* 22. 2. 1923, † 5. 1. 2014)

2002 - doc. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc. (* 30. 9. 1925, † 2. 3. 2013)

2001 - RNDr. Ladislav Křivský, CSc. (* 8. 12. 1925, † 24. 4. 2007)

2000 - prof. RNDr. Miroslav J. Plavec, DrSc. (* 7. 10. 1925, † 23. 1. 2008)

1999 - doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., dr.h.c. (* 26. 7. 1919, † 17. 9. 2020)

Poválečné období (přestávka 1953–1998)        

1952 - Alois Peřina (* 27. 7. 1907, † 14. 12. 1976)

1949 - Luisa Landová-Štychová (* 31. 1. 1885, † 31. 8. 1969)

1948 - Karel Novák (* 24. 11. 1887, † 11. 6. 1958)

1947 - Ing. Vilém Gajdušek (* 16. 4. 1895, † 22. 1. 1977)

1946 - Ludmila Pajdušáková (* 29. 6. 1916, † 6. 10. 1979)

1945 - Bedřich Čurda-Lipovský (* 20. 11. 1893, † 21. 10. 1962)

1944 - Ing. Viktor Rolčík (* 12. 3. 1885, † 29. 8. 1954)

1943 - Karel Anděl (* 28. 12. 1884, † 17. 3. 1948)

1942 - Jindřich Zeman (* 31. 1. 1894, † 18. 11. 1978)

1941 - Josef Klepešta (* 4. 6. 1895, † 12. 7. 1976)

1940 - RNDr. Vladimír Guth (* 3. 2. 1905, † 24. 6. 1980)

1940 - JUC. Jan Kvíčala (* 15. 1. 1913, † 25. 2. 1972)

1940 - Ing.    Jaroslav Štěpánek    (* 5. 1. 1901, † ?)

1940 - Alois Vrátník (* 19. 11. 1911, † 1992)

1939 - Antonín Bečvář (* 10. 6. 1901, † 10. 1. 1965)

1938 - Ing. Karel Čacký (* 22. 8. 1898, † 10. 1. 1973)