Vznik České astronomické společnosti

03.09.2016 09:08

 

První myšlenka založit organizaci, která by spojovala četnou obec astronomů-amatérů napadla universitního profesora dr. Vojtěcha Šafaříka. Prof. Jaroslav Zdeněk udržoval více než dvacet let přátelské styky s panem Šafaříkem a v soukromém dopise ze dne 15. února 1917 uvádí, že Vojtěch Šafařík již před půlstoletím zamýšlel založit českou obec astronomickou a dodává: ,,avšak uznali jsme také, že při malém počtu osob, se kterými by se počítati mohlo, a při nedostatku nutných potřeb hmotných nelze na to pomýšleti." Druhá myšlenka na organizova-nou společnost náleží dr.Ladislavu Pračkovi (1877-1922) a byla zveřejněna v časopise Živa roku 1913. Úmyslem dr. Pračky bylo založit něco podobného, jako měli v té době v Americe, tzv. ,,observing sections" pro spe-ciální úkoly pozorovací techniky astrono-mické. Práci popularizační, ze které vznikla později myšlenka založení ČAS a zřízení lidové hvězdárny na mysli zřejmě dr. Pračka ještě neměl. Tato myšlenka tedy měla původ u Ing. Jaroslava Štycha, který na počátku roku 1915 pořádal řadu populárních přednášek, konaných téměř ve všech českých městech.
     V únoru až dubnu 1915 uspořádal Ing. Štych desetipřednáškový kurz v Praze, v místnosti Dělnické Akademie (Hybernská ulice). Tento kurz měl takový úspěch, že byl konán ve dvou sekcích o 60-70 posluchačích. Na tomto kurzu se Jaroslav Štych detailně seznámil s tehdy dvacetiletým Josefem Klepeštou (již v roce 1913 se ale sešli poprvé ve spolku abstinentů), který přivedl ze současného pokusu o podobný kurz p. Iglauera v Praze, celou skupinu dalších astronomů-amatérů (např. Viktora Rolčíka, Karla Nováka a další). Při druhém kurzu v zimě 1915 a na jaře 1916 dal Ing. Štych kolovat leták s výzvou k přihlášení k astronomickému kroužku, který měl být přípravou pro založení ČAS. (doslovné znění letáku můžete nalézt v RH 12/1937 na str. 213). Zakrátko se již přihlásili první členové, kteří později vytvořili i vlastní výbor ČAS. Byli to např. Josef Klepešta, Karel Novák, Viktor Rolčík s paní, Karel Anděl, Ing. Václav Borecký a další. Schůzí tohoto kroužku bylo do založení Společnosti vykonáno celkem 15, a to jednak členských s přednáškami, jednak výborových, z nichž některé se konaly také u pana J.J. Friče, za přítomnosti doktora Nušla a doktora Nechvíleho. Další schůzky se pak odbývaly střídavě v bytě pana rady Nováka na Smíchově, v bytě Viktora Rolčíka ve Vršovicích, v bytě Ing. Štycha v Libni a v bytě Josefa Klepešty. Účastnil se též baron Artur Kraus, se kterým bylo jednáno především o stanovách budoucí Společnosti. Došlo tehdy i k mírné neshodě pro zásady a název, jelikož pan Kraus navrhoval ,,Spolek českých hvězdářů-amatérů" se sídlem v Pardubicích. Nakonec se ale smířil s názvem a stanovami navrhovanými Ing. Štychem a na své náklady nechal vytisknout 100 výtisků stanov a také intervenoval za jejich schválení na místodržitelství.
     Na další schůzce u p. Friče byly stanovy za přítomnosti dr. Františka Nušla a dr. Vincence Nechvíleho po malých formálních změnách schváleny a usneseno je zadati. Podepsali je Karel Novák, Viktor Rolčík a Jaroslav Štych. 18. srpna 1917 byly stanovy zadány na místodržitelství panem Karlem Andělem. 15. října 1917 dostal Karel Novák již pozvání na policejní ředitelství, kde mu byl odevzdán potvrzený exemplář stanov ČAS, které byly schváleny c.k. místodržitel. výnosem z 21. září 1917 číslo 249.400. Na výzvy v novinách došlo do prosince 1917 asi 100 přihlášek dalších členů, a proto byla svolána ustavující valná hromada do posluchárny prof. Nušla v Náplavní ulici č. 6 na 8. prosince 1917. Přítomno bylo asi padesát přihlášených členů, z nichž většina v budoucích letech Společnosti zaujala význačné funkce ve výboru: František Nušl, Josef Jan Frič, Jaroslav Zdeněk, dr.Jaroslav Jeništa, dr. Jiří Kaván, dr. Karel Novotný, dr. Kazimír Pokorný, Karel Novák, Josef Petrák, Karel Anděl, dr. Josef Hraše, Václav Borecký, Viktor Rolčík s paní, Josef Klepešta, Jaroslav Štych s paní, dr. Svoboda, dr. Bohuslav Mašek, Ing.Josef Záruba-Pfeffermann a jiní. První výbor byl zvolen takto: profesor Jaroslav Zdeněk předsedou, dr. Kazimír Pokorný místopředsedou, Jaroslav Štych jednatelem, Viktor Rolčík pokladníkem (měl jím původně být Karel Novák, který ale právě při schválení stanov dostal povolávací lístek na vojnu), Karel Anděl zapisovatelem a Josef Klepešta knihovníkem. Revizory účtů byli JUDr. Hraše a Habelsberger. Další funkce si rozdělili Ing. Václav Borecký, Ing. Sichrovský a JUDr. Václav Zelinka. Profesor Nušl skončil valnou schůzi projevem, ve kterém vyjádřil svou radost, že k založení Společnosti došlo za tak značné účasti a zájmu o astronomii. 8.prosinec 1917 se tedy stává definitivním ,,big bangem" a datem, kdy fakticky vzniká ČAS.

 

Heny Zíková - prosinec 2001 - Zveřejněno v Kosmických rozhledech 1/2002

 

Použitá literatura:
Říše hvězd, roč. 1921-1960
RH - ročník IV [1923], str. 177-180 Dr.Kazimír Pokorný - ,,Prof.Jaroslav Zdeněk"
RH - ročník XI [1930 ], str. 104-106 Josef Klepešta - ,,Vzpomínka na první Lidovou hvězdárnu"
RH - ročník XII [1931], str. 181-184 Josef Klepešta - ,,Osmnáct roků zpět"
RH - ročník XX [1939], str. 79 Ing.Viktor Rolčík- ,,Z mých vzpomínek na vzácného přítele"
RH - ročník XX [1939], str. 12 Univ.prof.Dr.F.Nušl -,,Prof.Dr. Bohuslav Mašek"
RH - ročník XXVIII [1947], str.221 František Kadavý - ,,Jak Společnost vyrůstala"
Etc.