Stretnutie astronómov na Bezovci

25.05.2022 11:36

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci spolu s ďalšími partnermi organizujú konferenciu o dejinách vied o vesmíre so širokým chronologickým aj tematickým záberom. Svojimi príspevkami ju môžu obohatiť nielen historici astronómie, ale aj odborníci z iných oblastí, ako napr. historici exaktných vied, filozofie, literatúry, knižnej kultúry, školstva, techniky, umenia, kartografie; ďalej etnológovia, archeológovia, klasickí filológovia, archivári, múzejníci alebo pamiatkari. Konferenčnými jazykmi budú slovenčina a čeština. Tých, ktorých téma zaujala, sa viac o podujatí dočítajú ďalej.
S pozdravom Mgr. Stanislav Šišulák, PhD. 

Konferencia sa uskutoční v penzióne Bezovec v katastri obce Nová Lehota (okres Nové Mesto nad Váhom) v dňoch 9. - 11. septembra 2022 

Ďalšie informácie spolu s registračným formulárom nájdete na tejto webovej adrese: https://www.astro.sk/iau100/bezovec/ Registrácia je možná do 2. septembra 2022.

Tradičné stretnutie astronómov na Bezovci bude v tomto roku písať už svoje 54. pokračovanie. Konferencie na Bezovci patria k popredným akciám, ktoré každoročne organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. K hlavným organizátorom sa tento rok pridajú Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti bývali tieto podujatia orientované na viaceré astronomické oblasti, najmä stelárnu astronómiu, no tento rok bude konferencia venovaná dejinám vied o vesmíre. 

V tejto súvislosti by sme chceli osloviť práve tých z vás, ktorým je historický vývoj astronómie a príbuzných vesmírnych disciplín blízky. Konferencia je poňatá široko, tak tematicky, ako aj chronologicky, preto privítame nielen témy, ktoré budú rozoberať myšlienky a činy slávnych astronómov, ale aj témy, ktoré nie sú natoľko v centre pozornosti historikov astronómie, ako napr. hmotná kultúra zachovaná v podobe budov, prístrojov, archeologických nálezov alebo malieb; každodenná práca astronóma, výučba astronómie; astronomické vedomosti zachytené či v ľudovej kultúre, alebo v krásnej literatúre; čitatelia kníh o vesmíre a ich knižnice, málo známe či neznáme diela o vesmíre v historických knižniciach alebo archívoch, udalosti spojené s nebeskými telesami zapísané v kronikách a pod