Pracovní řád Hvězdárny Františka Pešty

29.03.2009 11:25

 

 

I.         Základní ustanovení

1)    Pracovní řád Hvězdárny Františka Pešty (dále jen pracovní řád) a změny pracovního řádu schvaluje Valná Hromada Hvězdárny, a to nadpolovičním počtem svých členů.

2)    Pracovní řád stanovuje práva, povinnosti  a pravidla členů Hvězdárny pro pořádání akcí organizovaných  Hvězdárnou Františka Pešty.

3)    Jako akce je možné považovat následující činnosti členů Hvězdárny, rozdělené do skupin:

a)    interní akce (dále jen IA) – společná krátkodobá činnost členů hvězdárny

b)    akce pro veřejnost (dále jen AV) - společná krátkodobá činnost členů hvězdárny zaměřená na veřejnost

c)     odborné akce (dále jen OA) - společná krátkodobá činnost členů hvězdárny zaměřená na odbornou veřejnost

d)    práce sekcí a kroužků (dále jen SK) - společná pravidelná dlouhodobá činnost členů hvězdárny zaměřená na veřejnost

 

II.      Práva pořádání akcí Hvězdárny

1)    Právo pořádání IA přísluší členům hvězdárny, kteří jsou starší 18-ti let.

2)    Právo pořádání AV přísluší členům hvězdárny, kteří jsou starší 18-ti let a jsou min. 3 měsíce členem Hvězdárny.

3)    Právo pořádání OA a SK přísluší členům hvězdárny, kteří jsou starší 18-ti let a jsou min. 6 měsíců členem Hvězdárny.

4)    Pořádání AV, OA a SK schvaluje Rada Hvězdárny.

5)    Právo pořádání IA, AV, OA a SK může Rada pozastavit členovi, který závažně porušil interní předpisy Hvězdárny, Stanovy Hvězdárny nebo jiné právní předpisy.

 

III.   Pravidla pro pořádání akcí Hvězdárny

1)    Veškeré pořádané akce musí být v souladu s právními předpisy, Stanovami Hvězdárny a interními předpisy.

2)    Veškeré připravované akce musí jejich organizátor zapsat do harmonogramu akcí a oznámit tuto skutečnost pověřenému členu Rady v termínech:

a)    IA – min. 1 měsíc před termínem konání

b)    AV – min. 2 měsíce před termínem konání

c)     OV – min. 2 měsíce před termínem konání

d)    SK – min. 3 měsíce před termínem konání

3)    V případě kolize termínů nebo potřeby zkrácení termínů rozhoduje pověřený člen Rady, a to na základě priorit:

a)    činnost směřující k nezbytnému zajištění provozu Hvězdárny

b)    odborná pozorování

c)     činnost vyplývající ze závazků vůči poskytovatelům grantů a dotací

d)    další činnost vyplývající ze stanov Hvězdárny

4)    Pověřený člen Rady je povinen zveřejnit termíny připravovaných akcí v termínech:

a)    IA – min. 2 týdny před termínem konání

b)    AV – min. 1 měsíc před termínem konání

c)     OV – min. 1 měsíc před termínem konání

d)    SK – min. 1 měsíc před termínem konání

5)    Pokud organizátor akce nebude schopen akci realizovat, musí zajistit prostřednictvím jiného člena realizaci akce nebo zveřejnění odložení akce.

6)    Pokud se jedná o akce schválené Valnou hromadou v plánu činnosti na příslušný rok, nevztahuje se na ně bod 2 a 3 tohoto odstavce.

 

IV.   Náležitosti pro pořádání akcí Hvězdárny

1)    Průběh a příprava každé akce musí být evidována v pozorovacím deníku.

2)    Součástí evidencí OA a SK musí být prezenční listina účastníků a organizátorů akcí.

3)    V případě požadavků vyplývajících ze závazků vůči poskytovatelům grantů a dotací odpovídá organizátor za splnění takových požadavků.

4)    Ke každé akci je nutné archivovat veškeré dokumenty související s akcí.

5)    Pořadatel akce sepíše zprávu o akci pro výroční zprávu hvězdárny.

6)    Veškeré akce pořádané Hvězdárnou musí respektovat příslušné právní předpisy.

7)    Veškeré akce konané v objektu Hvězdárny se musí řídit Provozním řádem Hvězdárny.

 

V.      Hospodaření Hvězdárny

1)    Účetní doklady ověřuje statutární zástupce Hvězdárny.

2)    Veškeré výdaje jménem Hvězdárny je nezbytné konzultovat s Radou Hvězdárny.

3)    Účetní evidenci vede člen Hvězdárny pověřený Radou Hvězdárny.

4)    Každý člen Hvězdárny může po dohodě s Radou Hvězdárny čerpat cestovní náhrady, a to po sepsání smlouvy podle §51 občanského zákoníku a vystavení příslušného cestovního příkazu. Cestovné bude propláceno dle standardních podmínek stanovených právními předpisy.

5)    Hospodaření Hvězdárny se řídí v opodstatněných případech doplňkovými požadavky stanovenými pravidly čerpání jednotlivých dotací a grantů, a to do té míry, pokud neodporují obecně závazným předpisům.

6)    Pro účely čerpání dotací a grantů je doplněna základní účetní evidence (peněžní deník) o doplňkové sloupce, umožňující rozdělení položek k jednotlivým dotacím a grantům a tím aby bylo umožněno i jejich oddělené evidování.

7)    Dokladování veškerých výdajů v rámci čerpání jednotlivých dotací a grantů je nezbytné konzultovat s garantem dotace či grantu za hvězdárnu.

8)    Odvedenou práci v rámci akcí Hvězdárny může člen Hvězdárny vykazovat v rámci účtování grantů a dotací nebo formou nepeněžního daru v rámci darovací smlouvy, kterou za Hvězdárnu ověřuje statutární zástupce a podle sazeb stanovených Radou Hvězdárny.

 

VI.   Zastupování Hvězdárny

1)    Úřední styk se subjekty státní správy a samosprávy zajišťuje statutární zástupce Hvězdárny.

2)    Garantem jednotlivých dotací a grantů je člen Hvězdárny pověřený Radou Hvězdárny.

3)    V souvislosti s realizací dotací a grantů je oprávněn jednat za Hvězdárnu člen Hvězdárny pověřený Radou Hvězdárny.

 

VII.Ostatní ujednání

1)    Tento pracovní řád nahrazuje předchozí pracovní řád.

2)    Pracovní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

 

Zapsal: Petr Bartoš                      

Ověřil: Vlastislav Feik