Paralelní světy

09.11.2013 14:42

Paralelní světy (mnohovesmír) je označení teorie – hypotetické formy konkrétní existence vesmíru, ve kterém se nachází vedle "našeho" či jiného referenčního světa alespoň jeden další, relativně samostatný, relativně uzavřený (singulární, schopný relativně samostatného vývoje), relativně rozprostraněný a referenčnímu světu alespoň v něčem podobný (srovnatelný) svět, tedy alespoň někdy ve svém vývoji neprázdný a nelokální paralelní časoprostor vymezený alespoň čtyřmi základními parametry (dimenzemi) včetně času.

  • Mnohovesmír se objevuje jako důsledek některých kosmologických teorií nebo v jedné z interpretací kvantové teorie ("mnohosvětová" interpretace).
  • Paralelní vesmíry – koncept, kdy známý vesmír je jen jedním z mnoha a mezi jednotlivými paralelními vesmíry lze nějakým způsobem cestovat (červí díry). Existuje oprávněná domněnka, že pokud by opravdu existovalo více navzájem různých vesmírů, je možné, že by tyto jiné vesmíry mohly mít i odlišné přírodní (fyzikální, chemické) zákony, než má vesmír náš.

 

Hypotetické druhy paralelních světů

Paralelní vesmíry oddelené jenom časovou dimenzí

Variantou jsou vesmíry oddělené pouze odlišnou časovou dimenzí – např. paralelní kolmo na časovou osu časového kvanta. Pokud si představíme, že časové kvantum má vrstevnatou strukturu, např.šesti vrstev, znamená to, že např. i v prostoru naší Země může existovat ještě pět dalších Zemí nebo jiných částí relativně blízkých (oddělených jen časovou vrstvou) vesmírů. Pokud existuje Superčas, je již zde dostatečný prostor pro tvorbu obřích bublin paralelních vesmírů realizovaných v rámci časů nižšího řádu.

 

Paralelní vesmíry prvního stupně (sériově paralelní)

Paralelní vesmír první úrovně je v podstatě rozšířením našeho domovského vesmíru. Tento vesmír je součástí našeho obřího vesmíru. Je však tak daleko, že jej nejsme schopni vidět.[

 

Paralelní vesmíry druhého stupně (multikosmos)

Takzvané paralelní vesmíry druhého stupně jsou jakýmisi obřími bublinami plujícími hyperprostorem. Každá bublina obsahuje celý vesmír. Teorie strun a teorie membrán dospěly k závěru, že hyperprostor musí být tvořen alespoň 11 dimenzemi.

 

Paralelní vesmíry třetího stupně (vesmír eventuálních světů; vesmír mnoha světů; rozvětvený vesmír)

V prvním i druhém stupni paralelních vesmírů jsou jejich kopie odděleny v čase a prostoru. Ale ve třetím stupni paralelního vesmíru existuje naše kopie právě teď a právě tady – jako eventualita jiných kopií. Tedy ve stejném čase a prostoru jako my. Jsou od nás odděleny, protože jsou v jiné dimenzi tohoto vesmíru. A aby to bylo ještě složitější, tak existují v nekonečném množství. Pokud je tato teorie „mnoha světů“ pravdivá, pak to má nedozírné následky.

 

Paralelní vesmíry čtvrtého stupně

Paralelní vesmír čtvrtého stupně vzniká buď kvantovými fluktuacemi, nebo srážkami hyperprostoru. To, co takto vzniká, je zásadně odlišné. V tomto typu paralelního vesmíru neplatí žádné zákony. Je možné, že tam platí zcela odlišné matematické a fyzikální zákony, než ty které známe my z naší reality. Pokud jsou zákonitosti v paralelním vesmíru čtvrtého stupně zcela odlišné, pak se prostor může skládat jen z částic a plynů. Galaxie, hvězdy, planety a život by se nezformovaly do podoby, v jaké je známe my.

 

Paralelní vesmír pátého stupně (pseudorelativistický vesmír)

Představuje hyperprostor interference/morfické rezonance relativně nemateriálních aspektů (obrazů, vzorů, forem, formálního pole) našeho světa, jež se v něm ukládají, odrážejí a interferují a jehož vliv nás může za určitých okolností zpětně zasahovat. Protože jde o relativně nemateriální svět, do rodiny řádných paralelních světů nepatří, i když může být (a možná je) součástí objektivní reality.

 

Projevy existence paralelního světa

Mizení objektů/hmoty/energie/informace

- včetně mizení celých vesmírů

 

Objevování se objektů/hmoty/energie/informace

- včetně spojování se celých vesmírů.

"UFO by podle některých přestav mohly být návštěvami z paralelních či alternativních vesmírů, z jiného času či dokonce ze světa „po životě"." (Projekt Záře)

Také (pravé) agrosymboly (CC) a kulové blesky podle teorií některých záhadologů můžou souviset s problematikou hyperprostoru a teorií paralelních světů.

 

Temná hmota

Některé teorie paralelních světů mohou upřesnit původ a vlastnosti temné hmoty a temná hmota se může ukázat být důkazem a předzvěstí pravdivostí hypotézy existence paralelních světů.

 

Nemateriální vliv

Vliv paralelního světa na náš svět můžeme vnímat a popisovat jako relativně nemateriální.