Trkal Viktor

Trkal Viktor

 

Řádný profesor teoretické fysiky na Karlově universitě v Praze, dr. Viktor T,rka:l, zemřel 3. září 1966 po d:loUhé a těžké nemoci ve vě'ku 68 let. Už během studii byl nejen vý.borným fysikem, ale i matematikem a rozhodoval se, zda se má spíše věnovat matema:tice či teoretické fysice. Jeho disertační práce v roce 1912 byla maJtematická. Profesor Trkal uveřejnil ř3Jdu pfivoéLních vědeckých prací, hlavně o atomové fysice. ,S profesorem Ehrenfestem, u něhož byl v Leidenu nehonoro-vaným asistentem, uveř.ej,ruH svoji neJjz.náměj1ší práci o kvantové tem'U disociační rOV'llováhy a výpočtu che:mi,ckých konsiballllt. Tato rpráce je mnolhOlkl'áJt citována nejen ve světové fyshkáhli literatuře, 8Jle i v Matematické ~ncYlklopedii. Na přírodovědecké fakultě Karlovy univ,ersity v Praze se ha'b il1to val roku 1921, v roce 1922 byl jmenován mimořáJdnÝ'm a rolku 1929 řádným profesorem. Dlouhá aétta zde Ipfisoíbil na Úsrtavu teoreUeké fysiky a po smrti prof. Záviš:ky (1945) ,se stal ředitelem tohoto ústavu. V letech 1934-1947, kromě doby, kdy byla Kla,rlova universita obsazena nacisty, byl i zatímním správc.em Astronomického ústavu Kar'lovy lNliversity. Jako soukromý docent též přednášel na státní universitě v Permi v SiSSR II prof. Fridmwna. Prof. Trkal měl i mnoho čes1tných funkoí. V letech 1937/38 a v letním semestru 1945 byl dělkalnempřírodově-deCiké fakulty, v letech 1938/ 39 a 1945/ 46 prodě'kanem. Byl též řádným členem a generálním tajemníkem České akademie věd, dlouhá lé'ba, mimořádným a pos1ední dobou i řádným členem Královské čes'ké společnosti nauk, členem Národní rady ba.datelské, česrtným členem Matice Slovenské, čestným členem a dlouholetým členem výboru Jednoty čs. matematiků a fY'siků a členem četných jiných vědectkých insJtit'Ulcí. Od listopadu 1939 byl i předsedou ,zkušební komise pro učite:le na středních š'ko.Jách, Jeho přednášky, semináře i prosemináře z teoretioké fysi:ky byly u posluchačů 'Velmi oblíbené a hojně navštěvované. Krátce po jeho smrti vyšel první díl učebnice teoretické fysiky "MechamiJka hmotných bodfi 'a tuhého tě1esa", kterou prof. Trkal sepsa:l podle svých přednášek, ovšem patř1čně rozšířených. 

Jitka Náprstková - ŘH 1956 (277)