Lukeš Ladislav

Lukeš Ladislav

 

Všichni, kdož i Jen ne,patrně znali tohoto neúnavného pracovníka, mladého tělem i duší, byli nesmírně překvapeni jeho nečekaným úmrtím. Jen malá hrstka nejbližších přátel a spolupracovníků věděla dříve o jeho velmi vážné chorobě, ale stejně nikdo nevěřil, že by jí nedokázal vzdorovat. A přece 15. listopadu 1957 dr. Lukeš skonal a tím se skončil předčasně život činorodého pracovníka, ja;kých známe málo.
Narodil se 5. února 1916 ve Volyni. Po stu.diích na gymnasiu a na Českém vysokém učení technickém v Praze, oddě1ení zeměměřického inženýrství, nastoupil li kata3trálního měřického úřadu v Praze. V roce 1940 přestoupil do Triangulační kanceláře minLsterstva ,financí a v této instituci byl stále 'zaměstnán během všech jejích proměn až do ,své smrti. 'Nejprve pracoval při triangulacích_ a v r. 1944 přešel do astronomického oddělení. Tomuto oboru již zůstal věmn. V r. 1949 předložil disertační práci IZ oboru geodetické astronomie a ,získal titul doktora techniC'kých věd.
Svou neúnavnou prací se zalpsal do dějin československé geodetické astronomie nejen jako výkonný o'bservátor a organi,sátor měřických prací, ale i jako !plodný pisatel témě,ř 90 vědeckých, odborných i populárních pojednání, rOZiborů a rece.nsL Byl znám jako mistr mluveného sllova, dokáz3Jl zaujmout své posluchače jak zajímavou přednáškou vědecko-populární, tak i plamennou a bojo'vnou řečí politickou. Každé činnosti se věnoval s celým srdcem a proto vše, co dělal, mělo svěžest a švih.
Celkem provedl astronomicko-geodetická měření na 30 Laplaceových bodech. Rok co rok vyjížděl se 3VOU polní skupinou do nejrůznějších koutů naší vlasti, aby získ3Jl základní souřadnice nej'dŮ'ležitějších geodetických bodů, které slouží k vytvoření dokonalých map našeho stMu. Jeho energie se zdála vskutku nevyčerpatelná. Stále uvažovalo zdokonalování polní výstroje, zlepšování pracovních metod a o dokonalé využití astronomie v geodesii. výsledkem jeho neúnavné práce a snah bylo založení centrálního astronomickogeodetického bodu -Geodetické observatoře na Pecném. Můžeme jen litovat, že se mu již nepodařilo toto dilo ukončit a těšit se z vykonané práce. Odešel od nedokončené .práce s hlavou naplněnou plány a :novými myšlenkami. Zanechal po :sobě celou řadu !praco·vníků., které vedl jednak ve svém oddělení, jednak při diplomových pracech na vysoké škole a !pro něž napsal cennou příručku "Základy geodetické astronomie".

Svým živým zájmem o každého člověka, o každou práci a myšlenku se zapsal nesm&zatelně do paměti přemnoha lidí. čest jeho památce! L. W.