Brejla Jindřich

Brejla Jindřich

 

V únoru t. r. se dožiJI šedesáJi let v p[né duš,evni i tělesné svěžesti odIborný Í!nstrulktor-mechanik AJstronomického ústa'\'u Karlo'vy ,ulnwepsity v Praze Jindřich Blrej'l,a.J:ulbilant je znáJm š,h'ofkéobci llIalŠi'ch aSltrolnomů jak,o jedinečný odbopnílk v konsltruikCÍ'c'h \l3J1e:kloh'ledů .a. nej'různějších ipO'
moonÝ'0h rpř.úshojú. V,šichni, kdJ) ího
znají, vědí velmi dobře, že J. Brejla je
vÍ'Ce 'než poloviční inžen.ýr, který 'pr 2ice1la swmoBtabně a jemuž není
třeba dávat 'do rukou IpřeSlllé výkresy
a detailní ins'truikce. Všechny jeiho výrohky
:se vy!značují neobyčejnou do:
kIonalostí, pečliVlo'stí, přesl1O'stí la jemností
provedení. Jím vyrohené přLstroje
mohou zcela dobňe :\{\ J eruo výrO'blky .slouží nejen v Astronomickém
ústavu Kaxlovy university, ale i na jiných ústavech i lidových hvězdárnách.
Jubila.."lt dokončil v minulém roce ,315 let :nepřetržité činnosti v Astronomickém
ústavě Karlovy university, přesto, že po celou tu do,bu pracoval ve
velmi stíSlnooých poměrech a ,s přestárlým strojovým vybavením. Vytrval na
svém m'Íls!tě i !přes četné n8JbítdJky mnohem lépe hOil1lCl'rovaných mis,t IV IprůmyslU!.
Jeho nezištno:st je sfkutečně obdivuhodná, protože jelho nejlbli!žšÍim 'SIPolupraco'Vníik.
Ůim 'V ústavě je vlelmi dobře známo, 'že řaitu 'let !poskytoval Imateriál i nejrŮZil1.
ější Slou;čálSrti úst.avu íb.e~pllialÚIlě. Je ZInám jako ólověk neo1bYlče:jně srkromn)·
a ta'k jeho 'životní jufbi.leum U'n~kl0 i jeho nejhli'žším :spohlipra:covnikům. JindŤ.iloh
BrejkL rustane mlad1šLm inejlepšim 'Příkladem. Do dlal}.šílcih let přej'eme mu
mnoho 'zdraví a zdaru v daLší práci. J. 1VI. M.

ŘH 1957