Stanovy Hvězdárny Františka Pešty z.s. 2015

15.12.2015 19:11

 

Základní ustanovení

Článek 1

(1)  Hvězdárna Františka Pešty z.s. (dále jen hvězdárna) je dobrovolné sdružení přátel astronomie a příbuzných věd.

(2)  Hvězdárna je spolkem dle občanského zákoníku.

 

Článek 2

Sídlem hvězdárny je Sezimovo Ústí, ulice Ke Hvězdárně, č.p. 667.

 

Cíl hvězdárny

Článek 3

Cílem hvězdárny je podílet se na rozvoji astronomie a dalších přírodních i společenských věd.

 

Úkoly hvězdárny

Článek 4

Hvězdárna plní zejména tyto úkoly:

a)    podporuje všestranně rozvoj astronomie a dalších věd,

b)    orientuje zájem členů na rozvoj astronomie a dalších věd,

c)    koordinuje spolupráci svých členů,

d)    poskytuje svým členům pomoc v odborné práci a přispívá ke zvýšení jejich odborné úrovně,

e)    všestranně podporuje rozvoj talentované mládeže,

f)     systematicky pracuje s dětmi, mládeží i širokou veřejností,

g)    rozvíjí styky s organizacemi zaměřenými na činnost v příbuzných oborech.

 

Článek 5

Ke splnění svých úkolů hvězdárna zejména:

a)    pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, kursy, zájezdy apod.,

b)    organizuje astronomická pozorování, pozorovací kampaně a expedice,

c)    může vyvíjet ediční činnost,

d)    může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky.

 

Členství

Článek 6

(1)  Členství je individuální a kolektivní.

(2)  Individuální členství může být též čestné.

Článek 7

(1)  Přihlášku o individuální členství hvězdárny může podat každý, kdo má zájem o astronomii nebo příbuzné obory, jestliže se písemně přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly hvězdárny a je ochoten účastnit se svou činností na jejich plnění.

(2)  Členství vzniká tím, že Rada hvězdárny potvrdí přihlášku. Rada může odmítnout potvrzení přihlášky.

(3)  Na vznik členství není právní nárok.

Článek 8

(1)  Kolektivním členem se mohou stát právnické osoby nebo jejich části (dále jen organizace), projeví-li o kolektivní členství zájem podáním písemné přihlášky.

(2)  Podmínky kolektivního členství včetně zastupování kolektivního člena v orgánech hvězdárny sjednává a o přijetí rozhoduje rada hvězdárny.

(3)  Členství vzniká podepsáním smlouvy o členství oběma stranami.

Článek 9

(1)  Čestným členem hvězdárny se může stát významný domácí nebo zahraniční vědecký, odborný nebo amatérský pracovník působící v oboru astronomie a příbuzných oborů.

(2)  Čestné členy volí valná hromada hvězdárny na návrh rady.

 

Práva členů

Článek 10

Členům přísluší práva:

a)    od 18 let věku volit a být voleni do orgánů hvězdárny,

b)    být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod. vytvářených orgány hvězdárny,

c)    od 18 let věku podávat návrhy a hlasovat o návrzích podávaných na schůzích, konferencích a jiných akcích pořádaných hvězdárnou,

d)    být informován o pořádání akcí hvězdárny a zúčastňovat se jich,

e)    přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a publikace vydávané hvězdárnou.

 

Povinnosti členů

Článek 11

Členové hvězdárny jsou povinni:

a)    zachovávat ustanovení stanov a podle svých možností se podílet na plnění úkolů hvězdárny,

b)    platit členské příspěvky každoročně, a to ve výši a termínu stanoveném Valnou hromadou Hvězdárny.

 

Zánik členství

Článek 12

(1) Individuální nebo kolektivní členství v hvězdárně zaniká:

a)    písemným prohlášením člena, že z členství hvězdárny vystupuje,

b)    nezaplacením členských příspěvků po dobu více jak jednoho roku, 

c)    ustanovení sub b) se nevztahuje na čestné členy,

d)    vyloučením člena,

e)    úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením.

(2) Individuální i kolektivní člen může být vyloučen z vážných důvodů, zejména jedná-li v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají stanovy a právní předpisy. O vyloučení rozhoduje valná hromada hvězdárny na návrh rady hvězdárny.

 

Orgány hvězdárny

Článek 13

(1) Orgány hvězdárny, které zajišťují a řídí činnost hvězdárny, jsou:

a)    valná hromada,

b)    rada.

(2) Kontrolním orgánem pro činnost hospodářskou je revizní komise.

 

Valná hromada hvězdárny

Článek 14

(1)  Valná hromada hvězdárny je nejvyšším orgánem hvězdárny. Účastníky jsou členové hvězdárny od 18 let věku, členové mladší 18 let se mohou valné hromady zúčastnit bez možnosti hlasovat, volit a být voleni. Účastníky mohou být i zástupci kolektivních členů podle čl. 8, odst. 2.

(2)  Valné hromadě přísluší:

a)    určovat hlavní směry činnosti hvězdárny pro období do příští valné hromady,

b)    kontrolovat usnesení předchozí valné hromady,

c)    schvalovat zprávu o činnosti hvězdárny,

d)    usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,

e)    určovat počet členů rady a počet členů revizní komise,

f)     volit členy rady, revizní komise a jejich náhradníky,

g)    usnášet se na stanovách a jejich změnách,

h)    usnést se na zrušení hvězdárny.

 

Svolání valné hromady

Článek 15

(1)  Řádná valná hromada se koná jednou za rok. Svolává jí rada.

(2)  Rada může svolat mimořádnou valnou hromadu z vlastního podnětu. Mimořádnou valnou hromadu svolává rada vždy na žádost alespoň jedné třetiny členů hvězdárny, nejpozději do dvou měsíců od předložení písemné žádosti.

(3)  Rada oznámí konání valné hromady, a to řádné i mimořádné, všem členům nejméně 30 dní před tímto termínem, spolu s programem.

 

Jednání valné hromady

Článek 16

(1)  Valné hromadě předsedá a její jednání řídí předseda, popřípadě jiný člen rady, který byl pověřen řízením sjezdu.

(2)  Valná hromada je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina delegátů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, koná se valná hromada o půl hodiny později a je způsobilá se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných delegátů.

(3)  K přijetí usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.

(4)  K usnesení o změně stanov nebo o zániku hvězdárny je třeba souhlasu nejméně tří pětin přítomných delegátů.

(5)  Valná hromada volí členy rady, revizní komise a jejich náhradníky tajným hlasováním. Volba platí do příští valné hromady.

(6)  Předseda může zastávat svou funkci po více než dvě po sobě následujících obdobích.

 

Rada hvězdárny

Článek 17

Rada řídí činnost hvězdárny v období mezi valnými hromadami. Radě přísluší:

a)    plnit usnesení valné hromady hvězdárny,

b)    vést seznam individuálních, čestných i kolektivních členů hvězdárny,

c)    pověřovat členy rady specifickou agendou,

d)    schvalovat výroční zprávu o činnosti hvězdárny, zprávu o hospodaření, účetní uzávěrku a usnesení o náhradě případné ztráty.

e)    vypracovávat plán činnosti hvězdárny na následující rok,

f)     vypracovávat finanční plán na následující rok, včetně určení výše zápisného a individuálních i kolektivních členských příspěvků, a brát na vědomí revizní zprávu,

g)    projednávat návrhy podané členy hvězdárny,

h)    zabezpečovat přípravu valné hromady,

i)     sjednávat podmínky kolektivního členství organizací,

j)     sjednávat mezinárodní spolupráci širšího rozsahu,

k)    nemůže-li předseda hvězdárny vykonávat svoji funkci, pověřit touto funkcí některého člena rady.

 

Jednání rady

Článek 18

(1)  Schůzi rady svolává předseda podle potřeby. Předseda svolá schůzi rady do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů rady. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi, může tak učinit některý z jejích členů.

(2)  Schůzi rady řídí předseda, případně pověřený člen rady.

(3)  Rada je schopná jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

(4)  K přijetí usnesení rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(5)  Pro operativní řízení hvězdárny mezi schůzemi rady může rada zřídit řídicí skupinu pověřenou konkrétním úkolem.

 

 

 

 

Revizní komise

Článek 19

(1)  Dohled na hospodářskou činnost hvězdárny vykonává revizní komise, která z hospodářského hlediska posuzují i činnost hvězdárny.

(2)  Revizní komise podává zprávu o hospodaření valné hromadě a radě. Rada se bez přihlédnutí k jejich návrhu nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě ztráty.

 

Společná ustanovení

Článek 20

(1) K hospodářskému zajištění činnosti hvězdárny slouží:

a)    členské a zvláštní příspěvky a zápisné,

b)    převzatý majetek,

c)    prostředky poskytované jinými organizacemi,

d)    dary jednotlivců i organizací, dědictví a odkazy.

(2) Při hospodaření se hvězdárna řídí obecnými předpisy.

Článek 21

(1)  Hvězdárnu zastupuje a jejím jménem jedná předseda nebo dva členové rady společně.

(2)  Za hvězdárnu se předseda podpisuje tak, že k názvu hvězdárny připojí svůj podpis s uvedením funkce, v případě jednání dvou členů rady se tito podepisují tak, že k názvu hvězdárny připojí svůj podpis s uvedením svých funkcí.

(3)  Rada může zmocnit též jiné členy hvězdárny, aby v rozsahu, jejž určí, zastupovali hvězdárnu a jednali jejím jménem. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocnění.

(4)  Statutárním zástupcem hvězdárny jsou všichni členové rady.

Článek 22

Usnesení orgánů hvězdárny, jež se týkají jejich členů a jiné závazné skutečnosti se oznamují členům dopisy nebo elektronickou poštou .

 

Závěrečné ustanovení

Článek 23

Jestliže hvězdárna zanikne, připadne její majetek, jenž zbude po úhradě závazků, zvolenému orgánu s podmínkou, že jej odevzdá jiné dobrovolné organizaci, která by se do jednoho roku po zániku hvězdárny ustavila pro plnění podobných úkolů v oboru astronomie.

Článek 24

Ustanovení stanov a interních předpisů, která nebudou v souladu s nově přijatými zákony je rada povinna upravit.

Článek 25

Účinnost stanov nastává dnem schválení Ministerstvem vnitra České republiky.

 

 

V Sezimově Ústí, dne 29.11.2015.

 

Statutární zástupce: Vlastislav Feik