Provozní řád Hvězdárny Františka Pešty

28.03.2009 11:24

 

 

I.         Základní ustanovení

1)    Provozní řád Hvězdárny Františka Pešty (dále jen provozní řád) a změny provozního řádu schvaluje Valná hromada Hvězdárny, a to nadpolovičním počtem svých členů.

2)    Provozní řád stanovuje práva a povinnosti členů Hvězdárny v objektu hvězdárny.

 

II.      Pravidla přístupu do objektu hvězdárny

1)    Samostatný přístup do objektu hvězdárny má právo pouze Radou pověřený člen Hvězdárny (dále jen pověřený člen) a zástupce majitele nemovitosti hvězdárny.

2)    Přístup do objektu hvězdárny je možný pro ostatní členy Hvězdárny a veřejnost (dále jen návštěvníci) pouze za doprovodu a přítomnosti pověřeného člena.

3)    Vstup návštěvníkům mladším 10 let je povolen pouze za doprovodu osoby starší 18 let.

4)    Za chování studentů školních výprav je po celou dobu návštěvy hvězdárny zodpovědný pedagogický dozor.

5)    Za chování nezletilých návštěvníků je po celou dobu návštěvy hvězdárny zodpovědný zákonný zástupce.

6)    Pověřený člen má právo zamezit přístupu návštěvníkům, porušujícím provozní řád nebo jiné právní předpisy.

7)    Pověřený člen má právo vlastnit klíče od objektu hvězdárny, a to na základě písemného souhlasu s provozním i pracovním řádem a na základě jejich protokolárního převzetí.

8)    Rada Hvězdárny má právo odebrat klíče pověřenému členovi, který závažně porušil interní předpisy Hvězdárny, Stanovy Hvězdárny nebo jiné právní předpisy, a nebo vyhotovil neoprávněně kopii klíčů od objektu hvězdárny.

 

III.   Pravidla pobytu v objektu hvězdárny

1)    Pověřený člen při vstupu do objektu hvězdárny musí:

a)    provést zápis do pozorovacího denníku, kde uvede své jméno, datum, dobu pobytu a případné zjištěné závady nebo jiné skutečnosti

b)    zkontroluje, zda se na objektu hvězdárny nebo jejím vybavení nevyskytují závady, které zaznamená dle předchozího bodu

2)    Pověřený člen při pobytu v objektu hvězdárny musí:

a)    dodržovat provozní řád a pracovní řád Hvězdárny

b)    zajistit bezpečnost objektu a jeho vybavení, za které odpovídá

c)     zajistit bezpečnost provozu, za který odpovídá

d)    dodržovat pravidla pro správné používání přístrojového vybavení

e)     dodržovat pravidla pro hospodárné využívání el.energie a vody

f)     zajistit úklid a schůdnost přístupové cesty, prostoru před hvězdárnou a ochozu

3)    Pověřený člen při odchodu z objektu Hvězdárny musí:

a)    uklidit po sobě veškeré vybavení

b)    uvést přístroje do původního stavu

c)     zlikvidovat veškerý odpad do odpadní nádoby

d)    v případě znečištění toto uklidit

e)     zkontrolovat, popřípadě vypnout přístroje a spotřebiče

f)     řádně zajistit veškerá okna a dveře

4)    Každý člen Hvězdárny odpovídá za dodržování právních předpisů při vykonávání jakékoli činnosti v objektu hvězdárny, a to především v oblasti:

a)    bezpečnosti

b)    autorského práva

c)    lidských práv

5)    Návštěvníci hvězdárny mají povolen přístup za podmínek stanovených provozním řádem do klubovny, chodby, kopule, sociální zařízení a na ochoz.

6)    Ve všech prostorách Hvězdárny je zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky.

7)    V kopuli hvězdárny a na ochoze hvězdárny je zakázáno konzumovat nápoje i jídlo, brát s sebou cizí předměty (vyjma příručních zavazedel a svršků).

8)    Návštěvníci jsou povinni ve všech prostorách hvězdárny dodržovat pokyny pověřených členů Hvězdárny, udržovat pořádek a dodržovat provozní řády, bezpečnostní i požární předpisy.

9)    Během akcí za sníženého osvětlení je nutné dbát zvýšené opatrnosti a pokynů pověřených členů Hvězdárny.

10) Při vstupu návštěvníků do kopule a na ochoz hvězdárny upozorní pověřený člen návštěvníky na možná rizika a nebezpečí.

 

IV.   Pravidla nakládání s majetkem hvězdárny

1)    Návštěvníci hvězdárny nejsou oprávněni samostatně obsluhovat s technickým vybavením hvězdárny, pokud není pověřeným členem nebo Radou Hvězdárny stanoveno jinak.

2)    Pověřený člen je oprávněn využívat veškeré vybavení hvězdárny, pokud není stanoveno jiným interním předpisem Hvězdárny jinak.

3)    Pověřený člen není oprávněn vynášet vybavení Hvězdárny mimo areál objektu hvězdárny, a to bez souhlasu Rady Hvězdárny.

4)    Zapůjčení nebo nestandardní nakládání s vybavením Hvězdárny schvaluje Rada Hvězdárny.

5)    Člen Hvězdárny je oprávněn přistupovat do počítačové sítě pouze pod vlastním jménem a heslem, které mu přidělí člen Hvězdárny jmenovaný Radou Hvězdárny.

6)    Po dohodě s Radou Hvězdárny může člen Hvězdárny zapůjčit nebo darovat Hvězdárně další vybavení.

7)    Po dohodě s Radou Hvězdárny může člen Hvězdárny umístit v objektu hvězdárny další vybavení, které nemusí být majetkem Hvězdárny.

 

V.      Ostatní ujednání

1)    Při porušení provozního řádu je možné uplatňovat náhradu vzniklé škody, a to v rámci možností daných právními předpisy.

2)    Pokud oprávněný člen shledá nesoulad vybavení s právními předpisy, musí o této skutečnosti uvědomit neprodleně Radu Hvězdárny, která rozhodne o dalším postupu.

3)    Tento provozní řád nahrazuje předchozí provozní řád.

4)    Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

 

Zapsal: Petr Bartoš                      

Ověřil: Vlastislav Feik