Protokoly 2008

07.02.2009 09:40

 

      hodnoty   indexy  
             
  leden   VL-01_2008.txt   VLR-01_2008.txt  
  únor   VL-02_2008.txt   VLR-02_2008.txt  
  březen   VL-03_2008.txt   VLR-03_2008.txt  
  duben   VL-04_2008.txt   VLR-04_2008.txt  
  květen   VL-05_2008.txt   VLR-05_2008.txt  
  červen   VL-06_2008.txt   VLR-06_2008.txt  
  červenec   VL-07_2008.txt   VLR-07_2008.txt  
  srpen   VL-08_2008.txt   VLR-08_2008.txt  
  září   VL-09_2008.txt   VLR-09_2008.txt  
  říjen   VL-10_2008.txt   VLR-10_2008.txt  
  listopad   VL-11_2008.txt   VLR-11_2008.txt  
  prosinec   VL-12_2008.txt   VLR-12_2008.txt