Protokoly 1996

25.01.1997 09:30

 

      hodnoty   indexy  
             
  leden   VL-01_1996.txt   VLR-01_1996.txt  
  únor   VL-02_1996.txt   VLR-02_1996.txt  
  březen   VL-03_1996.txt   VLR-03_1996.txt  
  duben   VL-04_1996.txt   VLR-04_1996.txt  
  květen   VL-05_1996.txt   VLR-05_1996.txt  
  červen   VL-06_1996.txt   VLR-06_1996.txt  
  červenec   VL-07_1996.txt   VLR-07_1996.txt  
  srpen   VL-08_1996.txt   VLR-08_1996.txt  
  září   VL-09_1996.txt   VLR-09_1996.txt  
  říjen   VL-10_1996.txt   VLR-10_1996.txt  
  listopad   VL-11_1996.txt   VLR-11_1996.txt  
  prosinec   VL-12_1996.txt   VLR-12_1996.txt